Chrípka a očkovanie proti chrípke

Authors: Natália Ondusková 1    Monika Drážovská 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1892
ISBN: 978-80-972360-6-9

Chrípka je vírusové ochorenie, ktorým sa každý rok nakazí 5 až 15 percent populácie. Aj keď je mnohokrát priebeh chrípky mierny, u rizikových skupín dochádza ku komplikáciám, ktoré spôsobujú 290 000 až 650 000 úmrtí ročne. Napriek tomu, že najúčinnejšou prevenciou proti chrípke je očkovanie, Slovensko má dlhodobo výrazne nižšiu zaočkovanosť proti chrípke v porovnaní s ostatnými krajinami EU.

Práca bola zameraná na porovnanie percenta očkovaných osôb na Slovensku a v iných krajinách, ako aj na zhodnotenie informovanosti obyvateľstva o chrípke a očkovaní, zistenie dôvodov nízkeho percenta očkovaných osôb a navrhnutie možných riešení, ktoré by mohli zvýšiť zaočkovanosť proti chrípke na Slovensku. Na zistenie informovanosti a dôvodov nízkej zaočkovanosti bol vytvorený dotazník, ktorý bol vyplnený 238 respondentami.

Zistili sme, že na Slovensku je chrípka považovaná za banálne ochorenie, ktoré zvyčajne nemá závažné následky. Podľa respondentov je počet úmrtí spôsobený chrípkou a jej komplikáciami oveľa nižší ako je v skutočnosti. Od očkovania odrádza respondentov aj nižšia efektivita očkovania, v dôsledku výskytu rôznych podtypov vírusu v jednotlivých sezónach. Výsledky ukázali, že nízka zaočkovanosť je spôsobená taktiež nedostatkom poskytovaných informácií. Zároveň je však dôležité, že záujem o informácie je vysoký a to hlavne o informácie získané od lekára alebo lekárnika. Z výsledkov vyplýva, že by sa zaočkovanosť mohla zvýšiť hlavne väčším množstvom informácií o očkovaní poskytnutých lekárom, napríklad pri odporučení očkovania, alebo aj pri poskytnutí informácií lekárnikom. V zahraničí taktiež došlo k zvýšeniu percenta očkovaných v dôsledku očkovania, ktoré bolo poskytnuté priamo lekárnikom v lekárni, alebo zasielaním emailov pacientom s odporúčaním na očkovanie proti chrípke.

Táto práca bola vypracovaná s podporou projektu KEGA č. 014UVLF4/2019 – Tropická veterinárna medicína / Tropical veterinary medicine.