Implementácia sonografie do ortopedickej praxe

Authors: Jozef Vojtaššák ml. 1,2    Jozef Vojtaššák 1,2,3    Veronika Vojtaššáková 4    Elena Podskocova 1   
1 Ortopedická ambulancia, Bratislava,    2 Clinica orthopedica, Bratislava    3 SZU, Bratislava    4 Ambulnacia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1882
ISBN: 978-80-972360-6-9

Úvod

Základom ortopedického vyšetrenia je  klinické  vyšetrenie, ktoré pozostáva  z anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. Neoddeliteľnou súčasťou vyšetrenia sú ďalšie pomocné zobrazovacie a laboratórne vyšetrenia, v chirurgických disciplínach in nazývame paraklinické.  Štandardné zobrazovacie vyšetrenia sú rtg, CT, MR. Posledné  decénia  sa do popredia dostáva sonografické vyšetrenie muskuloskeletárneho systému, označované ako echografia alebo echoartrografia.

Materiál a metodika

Na našom pracovisku od roku 2007 pri vyšetrovaní muskuloskeletárneho systému štandardne používame sonografiu ako prvú metódu voľby zo  zobrazovacej techniky. Našou snahou je zistiť do akej miery môžeme echografiu použiť ako metódu voľby pre diagnostiku, dispenzarizáciu, terapiu,  kontinuálny monitoring eventálne depistáž v ortopedickej praxi v korelácií s ďalšími zobrazovacími metódami.

Výsledky

V práci prezentujeme kazuistiky jednotlivých ortopedických ochorení viacerých lokalít tak ako sme ich zaznamenali v našej praxi: detská ortopédia, športový traumatizmus, traumatizmus mäkkých častí a kosti, reumatické ochorenie, degeneratívne ochorenia, infekcie muskuloskeletárneho systému, neuromuskulárneho ochorenia, tumory muskuloskeletárneho systému a vaskulárne  ochorenia muskuloskeletárneho systému. Pri korelácií medzi diagnostickými modalitami v skupine „kolenný kĺb“ sme prišli k nasledovným výsledkom. Najvyššia korelácia bola pri synovialitis exsudativa: klinické vyšetrenie vs. USG vs. RTG vs. MR vs. CT (70% vs.95% vs. 10%* vs. 95% sv. 30%*); pri synovialitis proliferativa: klinické vyšetrenie vs. USG vs. RTG vs. MR vs. CT (60% vs.95% vs. 10%* vs. 95% sv. 20%*); pri arthritis genus: klinické vyšetrenie vs. USG vs. RTG vs. MR vs. CT (80% vs.90% vs. 20% vs. 95% sv. 80%).Najnižšia korelácia bola pri LCA: klinické vyšetrenie vs. USG vs. RTG vs. MR vs. CT (80% vs.30% vs. 10%* vs. 95% sv. 20%*).

Záver

Na základe našich výsledkov vykazuje sonografia dobrú diagnostickú výpovednú hodnotu na vybraných parametroch. Zdokonaľovanie sonografickej techniky umožňuje stále hlbšiu  morfologickú a funkčnú  analýzu  muskuloskeletárneho systému.  Našou víziou je, použitie echografie v ortopedickej praxi ako prvé paraklinické vyšetrenie. Čiastočne sa nám táto vízia vypĺňa. Predpokladáme, že ešte potrvá určitý čas, keď bude echografia akceptovaná ako jedná zo základných paraklinických vyšetrení v ortopedickej praxi.