Glykoprofilácia proteínov ako pokročilý prístup pre diagnostiku rakoviny prsníka

Authors: Veronika Gajdošová 1    Lenka Lorencová 1    Lucia Pažitná 1    Jaroslav Katrlík 1    Ján Tkáč 1   
1 Chemický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, 845 38, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2020
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1877
ISBN: 978-80-972360-6-9

Rakovina prsníka je považovaná za jeden z najčastejších typov rakovinových ochorení u žien, pričom každoročne postihuje až 2,1 milióna žien a tak celosvetovo obsadzuje druhú priečku v počte úmrtí. Napriek tomu že mamografia predstavuje zlatý štandard v diagnostike, jej spoľahlivosť je menej ako 50 %. Preto je potrebné vyvinúť nový, menej invazívny a efektívnejší diagnostický prístup pracujúci s biomarkermi zo séra.

Pre rakovinu prsníka sú schválené nasledovné biomarkery: HER2/NEU, CA15-3, CA27-29, MAM, MUC1, G3BP, NE4, FIB1 s typickou koncentráciou v ľudskom sére v rozsahu 1-50 ng/ml [1]. Tieto biomarkery sa však používajú na monitorovanie pacientiek s rakovinou prsníka, nie na diagnostiku ochorenia.  V práci sme sa zamerali na Mamaglobín A, ktorý je špecificky exprimovaný iba pri rakovine prsníka. Mamaglobín A je glykoproteín s dvoma N-glykozylačnými miestami. Glykozylácia je jednou z načastejších posttranslačných zmien proteínov a zmena v glykozylácii môže svedčiť o malígnej transformácii [2].

Povrchová plazmónová rezonancia (SPR) patrí medzi optické metódy používané na detekciu interakcií medzi analytom a ligandom imobilizovaným na povrchu čipu [3]. Lektíny predstavujú proteíny vysoko špecifické pre glykány a preto boli použité v koncentračnom rozmedzí 18,8 nM – 300 nM pre štúdium interakcie s Mamaglobínom A.

Proteínová microarray patrí tiež medzi metódy umožňujúce štúdium interakcií molekúl na povrchu čipu. Glykánový profil Mamaglobínu A sme získali pomocou biotinylovaných lektínov s rôznou glykánovou špecificitou.

Pomocou vybraných biočipových techník a s využitím širokej škály lektínov sme určili glykozylačný profil potencionálneho biomarkeru rakoviny prsníka – Mamaglobínu A. Testované lektíny budú aplikované pri príprave biosenzorov na stanovenie hladiny glykozylácie Mamaglobínu A vo vzorkách ľudských sér.

Tento príspevok je výsledkom realizácie projektu VEGA 2/0137/18 a 2/0090/16, a APVV 17-0300. Radi by sme poďakovali podpore z ERC Proof of Concept grant (No. 825586).
[1] Mittal S. a kol., A review of bioreceptors, biotransducers and signal amplification strategies, BiosensBioelectron 2017; 88: 217-231.
[2]Clark B. a kol., Breast cancer global tumor biomarkers, ModernPathol 2019; 32: 354-366.
[3] Wijaya a kol.,Surface plasmon resonance-based biosensors: From the development of different SPR structures to novel surface functionalization strategies, CurrOpinSolidSt M 2011; 15(5): 208-224.