Povedomie o kliešťovej encefalitíde a očkovanie u ľudí na Slovensku

Authors: Marianna Ganderáková 1    Marián Prokeš 1    Anna Ondrejková 1    Ľuboš Korytár 1   
1 Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Katedra epizootológie a parazitológie, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice   
Year: 2020
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1874
ISBN: 978-80-972360-6-9

Kliešťová encefalitída (KE) je závažné vírusové ochorenie s rastúcou incidenciou. U ľudí môže prebiehať dvojfázovo, pričom po druhej fáze sa u viac ako 58 % prípadov vyvinie postencefalický syndróm. Postencefalický syndróm zahŕňa široké spektrum neurologických / neuropsychiatrických komplikácií, ktoré dlhodobo ovplyvňujú kvalitu života pacientov a  predstavujú vysoké náklady pre systém zdravotnej starostlivosti.

Na prevenciu KE, zníženie zdravotných rizík a nákladov spojených s jej liečbou je vhodná imunizácia vnímavej populácie, ktorá predstavuje účinný spôsob ochrany. Na Slovensku sú registrované 2 typy vakcín proti kliešťovej encefalitíde: FSME-IMMUN od spoločnosti Baxter resp. Pfizer, Viedeň, Rakúsko a Encepur od spoločnosti Novartis Vaccines, Marburg, Nemecko. Tieto vakcíny poskytujú ochranu pred všetkými tromi subtypmi vírusu čo má veľký význam s ohľadom na rast medzinárodného cestovného ruchu a možné šírenie mimoeurópskych typov vírusu.

Povedomie o KE a samotná prevencia má kľúčový význam v kontrole výskytu tohto ochorenia v populácii ľudí. Súčasťou našej práce bol aj dotazníkový prieskum, v ktorom sme zisťovali, aká je zaočkovanosť ľudí proti KE na Slovensku a poznanie ochorenia, množstvo a druh informácií a vedomostí o KE. Prieskumu sa zúčastnilo 210 respondentov. Z celkového súboru respondentov podstúpilo imunizáciu proti KE len 9 % opýtaných. Na základe odpovedí respondentov môžeme konštatovať, že 41 % z nich nepozná príznaky ochorenia, 84 % opýtaných si neuvedomuje možnosť alimentárnej nákazy a 38 % respondentov nevie o možnosti vakcinácie proti KE.

Aj uvedené výsledky prieskumu poukazujú na nedostatok informácií a vedomostí o KE, čo predstavuje závažný rizikový faktor v oblasti verejného zdravia. Prácou sme chceli poukázať na význam vzdelávacích aktivít, zvýšiť povedomie o možnostiach prevencie a podporiť vakcinačné kampane, vďaka ktorým je možné zvýšiť zaočkovanosť u ľudí a tým výrazne znížiť incidenciu ochorenia.

Poďakovanie: Táto práca vznikla s podporou projektu KEGA č. 014UVLF4/2019 – Tropická veterinárna medicína.