Môže byť MMP-9 potenciálnym biomarkerom závažnosti symptomatológie detí s autizmom?

Authors: Marta Husseinová 1    Ivan Belica 1    Mária Vidošovičová 1    Katarína Janšáková 1    Jana Radošinská 1,2   
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava,    2 Centrum experimentálnej medicíny, Slovenská akadémia vied, Bratislava   
Year: 2020
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1871
ISBN: 978-80-972360-6-9

Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové poruchy s typickou triádou príznakov – deficit v sociálnej komunikácii, repetitívne vzory správania a senzorické abnormality. Viaceré štúdie poukázali na matrixové metaloproteinázy (MMP) a najmä MMP-9 a ich možné zapojenie v etiopatogenéze PAS. MMP sú dôležité pri degradácii a remodelácii extracelulárneho matrixu. Neuronálna MMP-9 sa podieľa na synaptickej plasticite a pri jej nesprávnej regulácii môže dochádzať k poruchám funkcií mozgu. Bolo dokázané, že zvýšené hladiny MMP-9 v plodovej vode matiek boli následne spojené s vyšším výskytom PAS u ich detí. Cieľom nášho experimentu bolo porovnanie hladín MMP-9 medzi deťmi s PAS a neurotypickými deťmi a korelácia hladín MMP-9 v rámci populácie slovenských detí s PAS so stupňom klinického postihnutia, ako aj s hladinami vybraných cytokínov, ktoré sú podobne ako MMP-9 zapojené do zápalových procesov.

Diagnostika detí prebiehala v Akademickom centre výskumu autizmu na Fyziologickom ústave LF UK v Bratislave. Zahŕňa priame pozorovanie dieťaťa (ADOS-2) a štruktúrované interview s rodičom (ADI-R). Testované dieťa dosiahne bodové skóre poukazujúce na závažnosť symptomatológie. Pre výskum sa používa aj dotazník škály adaptívneho správania (VABS). Pracovali sme so súborom 138 detí s PAS. Dotazník VABS bol vypracovaný pre 48 detí z nášho súboru. Kontrolná skupina obsahovala 14 neurotypických detí. Koncentráciu MMP-9 v plazme detí sme stanovili prostredníctvom ELISA súprav. Hladiny 33 cytokínov boli namerané u 76 detí z nášho súboru detí s PAS.

U detí s PAS sme zistili signifikantne vyššie hladiny MMP-9 v porovnaní s neurotypickou skupinou (p<0,01). Faktor veku ani pohlavia nepreukázal závislosť s MMP-9. Neboli zistené ani významné korelácie hladín MMP-9 so závažnosťou symptomatológie. V dotazníku VABS hlavné položky vykazovali negatívnu koreláciu s hladinami MMP-9. Hladiny cytokínov vykazovali slabé pozitívne korelácie s MMP-9 v dvanástich prípadoch.

Náš exploratívny experiment ukázal, že plazmatické hladiny MMP-9 sú vyššie u detí s PAS v porovnaní s neurotypickými deťmi, ale nereprezentujú mieru PAS symptómov, a teda ani mieru závažnosti klinického postihnutia. Môže to byť spôsobené tým, že sme hladiny MMP-9 merali v plazme, pokým doterajšie experimenty hovoria prevažne o úlohe MMP-9 priamo v mozgu. Predmetom ďalšieho výskumu môže byť podávanie inhibítorov MMP-9 pre dosiahnutie redukcie symptomatológie PAS.

Práca bola podporená grantom UK v Bratislave: UK/99/2019 a APVV 15-0085.