Vitamín D u HIV pozitívnych pacientov a jeho vplyv na kostnú hustotu

Authors: Michal Skurák 1    Zora Krivošíková 2    Azzaden Shunnar 3    Ľubomír Soják 3    Pavlína Bukovinová 3   
1 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovensko    2 Ústav klinickej a experimentálnej farmakoterapie SZU    3 Klinika infektológie a geografickej medicíny UNB a SZU   
Year: 2019
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1862
ISBN: 978-80-972360-4-5

Úvod: Vitamín D (VD) je látka steroidnej štruktúry, ktorú predominantne získavame produkciou v koži po expozícii ultrafialovým žiarením. Deficitom VD trpí celosvetovo veľká časťobyvateľstva. Ľudský vírus imunitnej nedostatočnosti (HIV) je retrovírus, ktorý napáda bunky nášho organizmu, ktoré majú na svojom povrchu CD4 znak. Od objavenia tohto vírusu počet infikovaných HIV neustále stúpa. Kostný metabolizmus je dej, pri ktorom prebieha súčasne tvorba aj absorpcia kosti a je ovplyvnený rôznymi faktormi. V ostatných rokoch sa upriamila pozornosť na VD u HIV pozitívnych pacientov nielen z pohľadu modulácie imunitného systému, ale aj jeho vplyvu na kostné zdravie.

Cieľ: Naším cieľom bolo zistiť status VD u HIV pozitívnych pacientov a študovať kostnú hustotu týchto pacientov vo vzťahu k deficitu VD, infekcii HIV, antiretrovírusovou liečbou (ART) a životnému štýlu.

Pacienti a metodika: V súbore bolo 123 HIV pozitívnych pacientov vo veku od 22 do 69 rokov. Vyhodnocovali sme biochemické, imunologické a hematologické údaje zozbierané z nemocničného systému Medea z obdobia od marca 2017 do marca 2018. Ďalej sme vyhodnocovali údaje z dotazníka o životnom štýle pacientov a z merania kostnej hustoty.

Výsledky: V práci sme ukázali, že až 66% pacientov má suboptimálne koncentrácie VD, pacienti s vyššími koncentráciami VD mali vyššie počty CD4 lymfocytov a pacienti, ktorí boli liečení na HIV infekciu mali nižšiu kostnú hustotu ako neliečení. Potvrdil sa aj negatívny vplyv konzumácie alkoholu, fajčenia, nedostatku fyzickej aktivity a nízkej hmotnosti na kostné zdravie.

Záver: Deficiencia VD a kostná toxicita ART sa ukázali ako aktuálne problémy v tejto skupine pacientov. V budúcnosti je potrebné pridať do súboru aj vírusovú zátaž pacientov. Do praxe je dôležité, podľa našich zistení, monitorovať koncentrácie VD od začiatku liečby, suplementovať týchto pacientov VD a vápnikom, kontrolovať kostnú hustotu, najmä u liečených pacientov a viesť ich k zdravému životnému štýlu.

Kľúčové slová: vitamín D, deficit vitamínu D, HIV, kostná hustota, antiretrovírusová liečba

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.