Biologická charakterizácia kmeňových buniek zubných tkanív

Authors: Romana Záhumenská 1,2    Terézia Okajčeková 1,2    Henrieta Škovierová 2    Ján Strnádel 2    Erika Halašová 2,3   
1 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin    2 Divízia Molekulová Medicína, BioMed Martin    3 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Martin   
Year: 2019
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1854
ISBN: 978-80-972360-4-5

Zubné tkanivá predstavujú bohatý zdroj dospelých mezenchymálnych kmeňových buniek (MSC), ktoré sú charakteristické svojou schopnosťou diferenciácie a sebaobnovy. Medzi MSC patria aj zubné kmeňové bunky (DSC). Po extrakcii zubu, reprezentujú zubné tkanivá odpadový materiál, ktorý je pomerne ľahko dostupný a má unikátne vlastnosti, ktoré ho predisponujú ako možnú alternatívu využiteľnú v regeneratívnej medicínu a tkanivovom inžinierstve. A hoci terapia kmeňovými bunkami je teoreticky veľmi jednoduchá, v praxi je oveľa náročnejšia. Vynikajúce proliferačné schopnosti DCS so sebou prinášajú riziko nekontrolovateľného a neorganizovaného delenia, ktoré môže viesť ku karcinogenéze a iným komplikáciám. Jednou z možných alternatív, ktoré ovplyvňujú bunkovú proliferáciu, sú statíny. Cieľom tohto projektu bola biologická charakterizácia de novo pripravenej pacientskej bunkovej línie DSC, ktorá zahŕňala kultiváciu bunkovej línie, sledovanie proliferačného profilu, fenotypovú analýzu, pozorovanie diferenciačných schopností a v neposlednom rade sledovanie vplyvu statínov na bunkovú proliferáciu, viabilitu, morfológiu a expersiu vybraných génov.

Táto práca bola podporená projektom APVV-15-0217; VEGA 1/0178/17 a projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)” ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.