Príprava glykánových povrchov s využitím nanomateriálov

Authors: Anna Blšáková 1    Ján Tkáč 1   
1 Chemický ústav SAV, Bratislava,   
Year: 2019
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1849
ISBN: 978-80-972360-4-5

Glykány môžu mať rôzne úlohy v rôznych tkanivách napr. podporujú skladanie proteínov, zlepšujú ich stabilitu, zúčastňujú sa bunkovej adhézie, imunitných reakcií, intra a extra celulárnej komunikácie, špecificky rozpoznávajú iné molekuly a mnoho ďalších. Zmeny v glykánových štruktúrach sú spojené s patologickými stavmi v bunke [1,2]. Niektoré aberácie glykánov sú priamo spojené s progresiou rakoviny [3].

Existuje mnoho posttranslačných modifikácií proteínov v bunke. Jednou z najvýznamnejších modifikácií je glykozylácia - enzymatická reakcia. Skladanie glykozyltransferáz závisí od mutácie expresie COSMC, ktorá kóduje špecifický molekulárny chaperón [4]. Disfunkcia molekulárneho chaperónu C1β3GalT vedie k drastickému poklesu aktivity T-syntázy a to vedie k aberantnej glykozylácií. Expresia Tn, sialyl-Tn a T antigénov bola stanovená v mnohých typov rakovín (prostata, žalúdok, hrubé črevo, pľúca, pažerák...). Imunitný systém na to reaguje vytvorením protilátok, ktoré sme pomocou biosenzorov schopní objektívne merať. Včasná diagnostika je jeden z najdôležitejších aspektov pri záchrane života a zvýšení kvality života pacienta [5].

V práci sa zameriavame na optimalizáciu podmienok glykánového biosenzora citlivého na anti-Tn protilátku (2C4) a lektín DBA. Sledujeme vplyv elektrochemickej aktivácie pri príprave biosenzora. Skúmame rôzne modifikované uhlíkové povrchy sieťotlačených elektród pomocou diferenčnej pulznej voltampérometrie. Porovnávame 2 typy prípravy biosenzora. Pri meraní koncentrácie DBA pozorujeme maximálny % pokles prúdu na 3D type biosenzora o 31,76 % a na 2D biosenzore o 13,53 % - 3D biosenzor je 2,35-krát citlivejší. Pri meraní koncentrácie 2C4 pozorujeme maximálny % pokles prúdu na 3D type biosenzora o 34,91 % a na 2D biosenzore o 9,39 % - 3D biosenzor je 3,72-krát citlivejší.

V budúcnosti plánujeme vyvinutý glykánový biosenzor použiť na analýzu auto-protilátok voči aberantným glykánom akým je Tn antigén priamo v sérach pacientov s rôznymi rakovinovými ochoreniami a porovnať to so zdravými jedincami. Následne by sme chceli stanoviť klinické parametre tohto biomarkera v diagnostike rozličných rakovinových ochorení.

Výskum vedúci k dosiahnutým výsledkom bol financovaný vďaka podpore a grantu - APVV-17-0300.
1. Tuccillo, F.M., et al., Aberrant glycosylation as biomarker for cancer: focus on CD43. BioMed research international, 2014. 2014: p. 742831.
2. Cadena, A.P., T.R. Cushman, and J.W. Welsh, Glycosylation and Antitumor Immunity. Int Rev Cell Mol Biol, 2019. 343: p. 111-127
3. Hakomori, S.-I. and R.D. Cummings, Glycosylation effects on cancer development. Glycoconjugate journal, 2012. 29(8-9): p. 565-566.
4. Ju, T., et al., Human tumor antigens Tn and sialyl Tn arise from mutations in Cosmc. Cancer Res, 2008. 68(6): p. 1636-46