Distribúcia cholesterolu v lipoproteínových subfrakciách u pacientov s metabolickým syndrómom

Authors: Michal Balogh 1    Viola Vargová 2    Anna Birková 3    Beáta Hubková 3    Beáta Čižmárová 3    Eva Onačillová 4    Mária Mareková 3   
1 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, SR    2 I. interná klinika UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice    3 Ústav lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice    4 Ústav verejného zdravotníctva a hygieny UPJŠ LF, Tr. SNP 1, Košice   
Year: 2019
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1845
ISBN: 978-80-972360-4-5

Metabolický syndróm je definovaný ako prítomnosť minimálne troch z nasledujúcich ukazovateľov: nadmerná hmotnosť so zvýšenou hodnotou obvodu pása, hypertenzi, hypertriglyceridémia, hyperglykémia, znížená hladina cholesterolu v lipoproteínoch s vysokou hustotou (HDL-C), proteinúria. Terapeutickým cieľom u pacientov s diagnostikovaným metabolickým syndrómom je zníženie rizika chorôb srdca a ciev úpravou lipoproteínového profilu. Elektroforetická frakcionácia lipoproteínov a následná kvantifikácia obsiahnutého cholesterolu by mohla napomáhať personalizovanú liečbu a monitoring priebehu terapie.

Pacienti zahrnutí do štúdie boli účastníkmi projektu I. internej kliniky UPJŠ LF v Košiciach. Študijná skupina pozostávala z pacientov s metabolickým syndrómom (MS, n = 5; vek 59±12 rokov). Kontrolnú skupinu tvorili dobrovoľníci bez prejavov metabolického syndrómu (KS, n = 6; vek 40±15 rokov). Analýza cholesterolu v subfrakciách lipoproteínov bola vykonaná metódou LipoPrint.

Medzi študijnou a kontrolnou skupinou sme zaznamenali rozdiely v percentuálnom zastúpení  HDL aj LDL frakcií. Kým u pacientov s MS  predstavovali najpočetnejšiu frakciu spomedzi HDL častíc menej aterogénne častice HDL-6 (stredne veľké HDL, 22,7%), v kontrolnej skupine to boli častice s protiaterogénnym vplyvom HDL-2 (veľké HDL, 18,3%). Spomedzi LDL frakcií dominovali v oboch skupinách veľké, menej aterogénne frakcie LDL-1 (53,2% v MS a 78,0% v KS). Rozdiely sme zaznamenali vo frakciách LDL-2, ktoré predstavujú stredne veľké častice LDL a vykazujú aterogénny efekt. V študijnej skupine predstavovali 40,8% a v kontrolnej skupine 20,8% všetkých LDL frakcií. Z malých denzných sdLDL častíc boli zastúpené len frakcie LDL-3 a to nasledovne: 5,9% v MS a 1,2% v KS.

Kvantifikácia cholesterolu v jednotlivých subfrakciách lipoproteínov má význam pri hodnotení kvality týchto častíc. Metóda LipoPrint je vhodným nástrojom na skríning cholesterolu v lipoproteínoch, ako aj pre analýzu rizika metabolického syndrómu s potenciálom využitia počas terapie.   

Kľúčové slová: metabolický syndróm, cholesterol, lipoproteíny, HDL, LDL

Práca vznikla v rámci riešenia projektu VEGA 1/0910/16.