Zmeny v spektrálnych charakteristikách moču pacientov s rakovinou močového mechúra

Authors: Daniela Džubinská 1    Milan Zvarík 1   
1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina F1, 842 48, Bratislava   
Year: 2019
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1842
ISBN: 978-80-972360-4-5

Rakovina močového mechúra je najčastejší typ rakoviny postihujúci urologický systém. Rakovina močového mechúra je 6. najčastejšie vyskytujúca sa rakovina u mužov, pričom v roku 2018 bolo identifikovaných až 550 000 nových prípadov [1]. Včasná a správna diagnostika rakoviny močového mechúra je pre pacienta dôležitá hlavne z hľadiska prevencie šírenia rakoviny do iných častí organizmu. V súčasnosti  je cystoskopia najčastejšou diagnostickou metódou na zistenie karcinómu močového mechúra, ktorá však patrí medzi značne invazívne a bolestivé vyšetrenia [2]. Keďže patologické procesy zasahujú do metabolizmu, sledovanie zmien v metabolických profiloch sa javí ako sľubná metóda na zistenie prítomnosti karcinómu.  Navyše, moč v prípade použitia v diagnostike ochorenia, predstavuje tiež vhodnú biologickú vzorku na skúmanie metabolomu [3].

Pre možné diagnostické využitie sme pomocou HPLC s absorpčným a fluorescenčným detektorom analyzovali a porovnávali vzorky moču 20 pacientov s hematúriou a 19 pacientov s rakovinou močového mechúra. Odseparované metabolity v moči sme detegovali pri rôznych nastaveniach detektorov, absorbanciu pri 10 vlnových dĺžkach (220 – 400 nm) a fluorescenciu pri 5 nastaveniach s konštantným posunom excitačného a emisného monochromátora (∆λ=70).

Analyzovaných bolo spolu viac ako 330 absorpčných/ fluorescenčných píkov. Medziskupinovým porovnaním (t test, Mann Whitney test) sme zistili 18 píkov štatisticky významných chromatografických píkov (P < 0.05), ktoré sa štatisticky významne líšili medzi skupinou pacientov s hematúriou a pacientov s rakovinou močového mechúra a hematúriou. Následne sme pomocou ROC analýzy posúdili výpovednú schopnosť vybraných chromatografických píkov pre účely diagnostického testu. Výsledky týchto analýz by mohli pomôcť pri včasnej diagnostike rakoviny močového mechúra, keďže ide o diagnostickú metódu predstavujúcu minimálne psychické zaťaženie pre pacienta.

Poďakovanie: Táto práca bola podporená projektom VEGA-01/0136/18.
[1] IARC, 2019. IARC, 2019. International Agency for Reasearch on Cancer. Dotupné na :http://gco.iarc.fr/. 24.3.2019
[2] Liu et al., 2018. Discovering biomarkers in bladder cancer by metabolomic. Biomarkers in medicine. 12. 1347-1359s. ISSN 1752-0363.
[3] Yang et al., 2015. Metabolomics in bladder cancer: a systematic review. International Journal of Clinical and Experimental Medicine. 8(7), 11052-11063.