Objasnenie účinku SIRT-1 v patogenéze MMP-9 v slinách pacientov s parodontálnym ochorením

Authors: Oliver Ternavský 1    Jana Mašlanková 1    Vladimíra Tomečková 1    Marek Stupák 1    Beáta Bolerászka 1    Kristína Krajčíková 1   
1 UPJŠ lekárska fakulta, Košice, Slovensko   
Year: 2019
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1840
ISBN: 978-80-972360-4-5

Parodontálne ochorenia sú často sa objavujúce zápalové stavy. Parodontitída sa zvyčajne vyvíja z chronickej gingivitídy, dlhodobým pôsobením zubného plaku a zubného kameňa pod okrajom ďasien, ktoré neboli adekvátne ošetrené. Nepretržitá reakcia hostiteľa spolu s bakteriálnymi patogénmi schopnými aktivácie prozápalových cytokínov a iných zápalových mediátorov v rôznych hostiteľských bunkách prostredníctvom rôznych ciest bunkovej stimulácie, vedie k postupnej deštrukcii tkaniva. Deštrukcia môže byť spôsobená štyrmi odlišnými cestami: aktiváciou plazminogénu, fagocytová, osteoklastická a aktiváciou matrixových metaloproteináz (MMPs). V tejto štúdii sme sa zamerali na stanovenie expresie MMP-9 v slinách pacientov s parodontitídou a jej predpokladanú reguláciu histónovou deacetyláciou pomocou sirtuínu 1 (SIRT1). Sliny boli odobraté od 17 respondentov s parodontitídou a od 6 zdravých respondentov, ktorí tvorili kontrolnú skupinu. Na meranie matrixovej metaloproteinázy 9 (MMP-9) a sirtuínu 1 (SIRT-1) sme využili ELISA imunometódy s princípom sendvičového stanovenia.

Expresia MMP-9 v kontrolných skupinách bola v intervale od 60-140 ng/mL. U respondentov s parodontitídou boli expresie MMP-9 v intervale od 220-2000 ng/mL. Štatistická signifikantnosť (P<0,0001) medzi oboma skupinami bola potvrdená neparametrickým t testom s Welchovou korekciou.Expresia SIRT-1 v kontrolných skupinách bola v intervale od 6-10,1 ng/mL. U respondentov s parodontitídou boli expresie SIRT-1 v intervale od 0,78-3 ng/mL. Štatistická signifikantnosť (P<0,026) medzi oboma skupinami bola potvrdená neparametrickým t testom s Welchovou korekciou.

Naše výsledky poukazujú na to, že u pacientov s parodontitídou dochádza k inhibícii SIRT-1 (pravdepodobne oxidačným stresom) a následnej aktivácii MMP-9 a potvrdili vhodnosť kombinácie týchto markerov na selektovanie pacientov s parodontitídou.

VEGA 1/0559/18. VVGS-2018-747.
  1. Gorska, R., & Nedzi‐Gora, M. (2006). The effects of the initial treatment phase and of adjunctive low‐dose doxycycline therapy on clinical parameters and MMP‐8, MMP‐9, and TIMP‐1 levels in the saliva and peripheral blood of patients with chronic periodontitis. Archivum Immunologiae Et Therapiae Experimentalis, 54(6), 419–426.
    Chang, Y. C., Yang, S. F., Lai, C. C., Liu, J. Y., & Hsieh, Y. S. (2002). Regulation of matrix metalloproteinase production by cytokines, pharmacological agents and periodontal pathogens in human periodontal ligament fibroblast cultures. Journal of Periodontal Research, 37(3), 196–203
    Meschiari CA, Marcaccini AM, Santos Moura BC, Zuardi LR, Tanus-Santos JE, Gerlach RF (2013) Salivary MMPs, TIMPs, and MPO levels in periodontal disease patients and controls. Clin Chim Acta 421:140–146.
    Suzuki M, Ramezanpour M, Cooksley C, Li J, Nakamaru Y, Homma A, Psaltis A, Wormald PJ, Vreugde S. Sirtuin-1 Controls Poly (I:C)-Dependent Matrix Metalloproteinase 9 Activation in Primary Human Nasal Epithelial Cells. Am J. Respir Cell Mol Biol. 2018 Oct;59(4):500-510.
    Wu YC, Ning L, Tu YK, Huang CP, Huang NT, Chen YF, Chang PC. Salivary biomarker combination prediction model for the diagnosis of periodontitis in a Taiwanese population. J Formos Med Assoc. 2018 Sep;117(9):841-848.