Expresia rekombinantnej alkoholdehydrogenázy z Rhodococcus ruber

Authors: Dominika Tenkelová 1    Viktor Varga 1    Ľubica Kormanová 1    Andrej Minich 1    Júlia Šarkanová 2    Zdenko Levarski 2    Stanislav Stuchlík 1    Ján Turňa 1   
1 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia    2 Vedecký park Univerzity Komenského, Bratislava, Slovakia   
Year: 2019
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1833
ISBN: 978-80-972360-4-5

Baktérie zaraďované do rodu Rhodococcus sú aeróbne, nepohyblivé, grampozitívne aktinomycéty tvoriace koky a tyčinky [1]. Rod pozostáva z geneticky a fyziologicky rôznorodých baktérií, ktoré boli izolované z rôznych biotopov a lokalít kontaminovaných aromatickými polutantmi. Vysoká frekvencia rekombinácií u niektorých kmeňoch prispieva k flexibilite genómu a schopnosti ľahko získať nové gény a následne nové enzymatické vlastnosti. Na základe veľkého počtu enzymatických aktivít, jedinečnej štruktúry bunkovej steny a vhodných vlastností sú kmene uplatňované v biodegradácii a biotransformácii [2, 3].

Alkoholdehydrogenázy patria medzi enzýmy schopné katalyzovať interkonverziu medzi alkoholmi a príslušnými aldehydmi a ketónmi. Za posledné roky našli ADH široké uplatnenie ako biokatalyzátory pri príprave enantiomérnych zlúčenín [4]. NADH - dependentná ADH z Rhodococcus ruber exprimovaná v E. coli sa využíva na asymetrickú redukciu substrátov ako alkyl a aryl substituovaných ketónov. Stabilitu a aktivitu si zachováva i pri teplote 60°C [5].

Základným cieľom práce bolo získať čistý proteín, overiť jeho termostabilitu a zvýšiť solubilitu proteínu s využitím trehalózy. Vyzdvihujeme vlastnosti termostabilnej ADH  izolovanej z Rhodococcus ruber. Vypurifikovali sme proteín pomocou afinitnej chromatografii. Na základe analýzy Western blot posudzujeme, že daný proteín je aj po pridaní trehalózy z väčšej časti stále nerozpustný. V budúcich experimentoch sa chceme venovať analýze aktivity daného proteínu za účelom jeho využitia v biotransformačných procesoch sekundárnych alkoholov, konkrétne 1-fenyletanolu. 

Príspevok je výsledkom realizácie projektov (APVV-17-0570 and APVV-17-0333), projektu VEGA (1/0710/18) a projektu "Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave" (ITMS 26240220086) a projektu BIOREKPROT (ITMS 26240220048) na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z ERDF.
[1] FINNERTY W.R. (1992) Annu Rev Microbiol.46, p. 193 – 218. 
[2] FAHY A.,McGENITY T.J., TIMMIS K., et al. (2006) Microbiol Ecol 58, p. 260-270. 
[3] MARTINKOVÁ L., UHNÁKOVÁ B., PÁTEK M., et al. (2009) Environ Int 35, p. 162-177.
[4] Karabec M., Lyskowski A., Tauber K. C., et al. (2010) Chem Commun 46(34), p. 6314.
[5] Goldberg K., Krueger A., Meinhardt T., et al. (2008) Tetrahedron-asymmetr 19(10), p. 1171.