Biochemický profil vybraných markerov ischemickej choroby srdca

Authors: Veronika Kováčová 1    Vincent Sedlák 1    Zuzana Gogaľová 1    Mária Konečná 1    Mária Majherová 2    Monika Valková 3   
1 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra biológie, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16, Prešov, Slovensko    2 Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra fyziky, matematiky a techniky, Ul. 17. novembra č. 1, 081 16, Prešov, Slovensko    3 Poliklinika ProCare, Ul. Jána Pavla II/5, 040 23, Košice, Slovensko   
Year: 2019
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1819
ISBN: 978-80-972360-4-5

Ischemická choroba srdca (ICHS) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce kardiovaskulárne ochorenia, ktoré sú jednu z hlavných príčin úmrtí na celom svete. ICHS najčastejšie spôsobuje koronárne ochorenie, ktoré sa vyznačuje zužovaním vencovitých tepien zásobujúcich srdcový sval krvou a kyslíkom [1]. Cieľom práce bolo sledovanie asociácie vybraných markerov ICHS a porovnanie koncentrácií týchto markerov v skupine s ICHS (n = 50) a v kontrolnej skupine (n = 50). Získané dáta boli spracované v programe Statistica, ver. 3.1. Na vyhodnotenie boli použité metódy deskriptívnej a induktívnej štatistiky. Boli zistené signifikantne nižšie priemerné hodnoty LDL-cholesterolu u jedincov s ICHS (2,67 ± 1,14 mmol/l) v porovnaní so zdravými jedincami (3,09 ± 0,88 mmol/l) v dôsledku liečby statínmi (*p ˂ 0,05). Účinkom statínov na znižovanie LDL-cholesterolu sa zaoberalo viacero štúdií, v ktorých bolo potvrdené, že statíny dokážu znížiť hladinu LDL-cholesterolu najviac o 55 % [2]. Štatistická významnosť bola zistená aj pri porovnávaní priemerných hodnôt močoviny (*p ˂ 0,05), kreatinínu (*p ˂ 0,05) a  kyseliny močovej (**p ˂ 0,01). Signifikantne vyššie hladiny týchto parametrov mali jedinci s ICHS. Korelačná analýza poukázala na negatívnu koreláciu medzi bilirubínom a celkovým cholesterolom (*p ˂ 0,05), LDL-cholesterolom (*p ˂ 0,05) a TAG (*p ˂ 0,05) v skupine jedincov s ICHS. Očadlík a kol. (2011) potvrdili negatívnu koreláciu medzi bilirubínom a LDL-cholesterolom a taktiež medzi bilirubínom a TAG u pacientov s Gilbertovým syndrómom [3]. V skupine s ICHS bola zistená pozitívna korelácia medzi GMT a TAG (*p ˂ 0,05). Výsledky korelačnej analýzy poukázali v tejto skupine aj na pozitívnu koreláciu medzi AST a HDL-cholesterolom (*p ˂ 0,05). Naopak, v skupine zdravých jedincov bola medzi AST a HDL-cholesterolom potvrdená štatisticky významná negatívna korelácia (*p ˂ 0,05).

Práca bola realizovaná s podporou projektu „Rozvoj výskumnej a technickej infraštruktúry Prešovskej univerzity - II. etapa, č. 001PU-2-1/2018“ a projektu „Inovácia metód a foriem výučby predmetu biochémia, KEGA, č. 018PU-4/2018“.
[1] VESELKA, J. Ischemická choroba srdeční: základní informace pro pacienty. 2009. Brno: Facta Medica. ISBN 978-80-904260-4-7.
[2] PELLA, D. a kol. Ambulantná terapia. 2007, 5, 100 – 105.
[3] OČADLÍK, I. a kol. Neuroendocrinology Letters. 2011, 32, 360 – 364.