Sledovanie vplyvu špecifických elementov regulácie replikácie plazmidu R1 na základe konštrukcie plazmidov

Authors: Petra Chaľová 1    Adriána Dusíková 1    Ján Krahulec 1    Nikola Mojtova 1    Hana Hrutková 1    Martin Šafránek 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovensko   
Year: 2019
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1817
ISBN: 978-80-972360-4-5

V tejto práci sa zameriavame na konštrukciu expresných systémov založených na plazmide R1. Plazmid R1 je nízkokópiový plazmid, ktorý patrí do skupiny IncFII. Počiatočný replikón je malej veľkosti a zvyčajne obsahuje počiatok replikácie (ori), vo väčšine prípadov obsahuje aj štruktúrny gén (rep) pre iniciačný proteín (Rep) a v neposlednom rade zahŕňa aj genetickú informáciu pre reguláciu replikácie (cop). Cieľom tejto práce je konštrukcia série plazmidov optimálne a finančne nenáročných expresných systémov v baktérii Escherichia coli, ktoré budú potrebné na monitorovanie vplyvu jednotlivých regulačných elementov plazmidu R1 v kombinácii s T7 a PBAD  promotórmi. Expresné systémy majú  uplatnenie pri produkcii rekombinantných proteínov, ktoré sa využívajú v rôznych priemyselných odvetviach ako farmaceutický priemysel, potravinársky, chemický, textilný a mnoho ďalších. V blízkej budúcnosti plánujeme inzerciu zeleného fluorescenčného proteínu (GFP) downstream od miesta kódujúceho RepA proteín. Následne budeme monitorovať mieru expresie regulačného proteínu RepA pomocou senzitívnej metódy prietokovej cytometrie. Nové zistenia z tejto práci napomôžu v budúcnosti pri štúdiách v oblasti produkcie rekombinantných proteínov a konštrukcie expresných systémov založených na tomto plazmide.

Tento projekt bol pripravený na základe projektu „Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov“ (BIOREKPROT - ITMS: 26240220048) financovaný zo zdojov ERDF a vďaka projektu APVV-17-0149.
Nordström K. (1985) In Plasmids in Bacteria. Springer, Boston, USA, p.189.
Széliová D. (2016) Regulation of arabinose transporter expression in Escherichia coli production strains. (Diplomová práca) Univerzita Komenského v Bratislave.
Debnárová V. (2017) Riadená regulácia replikácie plazmidu R1. (Diplomová práca) Univerzita Komenského v Bratislave.
Krahulec J., Hyrsová M., Pepeliaev S., et al. (2010) Appl. Microbiol. Biot. 88(1), p. 167.