Produkcia ľahkého reťazca ľudskej enterokinázy a ecarinu v kvasinke Candida utilis

Authors: Nikola Mojtova 1    Adriána Dusíková 1    Hana Hrutková 1    Petra Chaľová 1    Martin Šafránek 1    Ján Krahulec 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2019
Section: Biotechnology and Food Technology
Abstract No.: 1807
ISBN: 978-80-972360-4-5

Candida utilis je klasifikovaná ako GRAS mikroorganizmus od FDA. Výhodné vlastnosti tejto kvasinky sú rýchly rast, jednoduchá genetická modifikácia, posttranslačná modifikácia proteínov, vylučovanie rekombinantných proteínov do kultivačného média a jej sekretóm neobsahuje proteolytické enzýmy, ktoré by mohli spôsobiť nežiadúcu degradáciu produktu. Enterokináza je serínová proteáza, ktorá po štiepení N-terminálneho peptidu v sekvencii DDDDK nezanecháva aminokyselinové zvyšky na rekombinantnom proteíne. Ecarin je zložkou jedu hada nazývaného Echis carinatus a tak isto ako enterokináza, je schopný štiepiť fúzne proteíny v sekvencii DGR, čo sa využíva pri purifikácii cieľových proteínov. Cieľom práce bolo optimalizovať využitie kodónov v sekvencii enterokinázy a ecarinu pre kvasinku C. utilis, a overiť vplyv prítomnosti prirodzených rozoznávacích sekvencií pre proteázy Kex2 a Ste13 a umelých, ktoré rozpoznávajú ecarin a enterokinázu na procesovanie sekrečného signálu a ich aktivitu.

Tento projekt bol pripravený na základe projektu „Príprava biologicky aktívnych látok na báze rekombinantných proteínov“ (BIOREKPROT – ITMS: 26240220048) financovaných zo zdrojov ERDF a vďaka projektu APVV-17-0149.
[1] Boze H., Moulin G., Galzy P. (1992) Rev. Biotechnol. 12, p. 65
[2] Buerth C., Heilmann C. J., Klis F. M., et al. (2011) Microbiol. 157, p. 2493
[3] Zhang A. L., Luo C. X., Zhang, C. Y., et. al (2008) Mol. Biol. Rep. 36, p. 1611
[4] Yi J. H., Zhang Y. X. (2006) Chin. J. Biotechnol. 22(5), p. 811
[5] Bertina R. M., Van Der Marel-Van Nieuwkoop W., Loeliger E. A. (1979) Thromb. Haemos. 42, p. 1296