Biologický profil moču počas gravidity

Authors: Natália Nosálová 1    Peter Očenáš 1    Aneta Salayová 0    Marcela Valko-Rokytovská 0   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovensko    2    
Year: 2019
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1804
ISBN: 978-80-972360-4-5

Ľudský organizmus je dennodenne vystavený rôznym nástrahám a vplyvom vonkajšieho prostredia. Jedným z faktorov dnešného uponáhľaného sveta je aj stres, ktorý má veľký vplyv na rovnováhu nášho organizmu. Človek je schopný adaptovať sa a do určitého momentu odolávať nepriaznivým podmienkam, ktoré naňho číhajú. Niektoré životné situácie sú schopné natoľko zasiahnuť bežný život človeka, že nie je schopný odolať, až nakoniec im podľahne. Preto je veľmi dôležité objasniť vplyv agresorov na ľudský organizmus a zabrániť ich zásahu v pravý čas. Jednou z možností je štúdium biologických pochodov v našom organizme a rozvíjanie nových spôsobov prevencie pred vplyvom rôznych stimulov.

Ultra-vysokoúčinná kvapalinová chromatografia patrí v súčasnosti medzi najčastejšie využívané analytické metódy. Využíva sa na separáciu a analýzu látok z telesných tekutín. Pomocou nej môžeme stanovovať katecholamíny, ktoré hrajú životne dôležitú úlohu ako neurotransmitery a hormóny v centrálnom a periférnom nervovom systéme.

Katecholamíny sú substancie zodpovedné za odpoveď ,,the fight or flight“ organizmu na stresové situácie. [1] Tieto molekuly dokážu zrýchliť tlkot srdca, spôsobiť potenie dlaní a v okamihu zmeniť emócie. Sú tvorené nervovým tkanivom, mozgom a nadobličkami. Názov katecholamín pochádza z chemických štruktúr benzénového kruhu (nazývaného katechol) a skupiny obsahujúcej dusík (amín). Medzi hlavné katecholamíny patria epinefrín , norepinefrín a dopamín [2]. Epinefrín a norepinefrín sú primárne syntetizované v dreni nadobličiek.

Takamine izoloval biomolekulu, ktorú nazval epinefrín. V roku 1904 sa podarilo špecifikovať a identifikovať štruktúru hormónu a následne ho pripraviť syntetickou cestou v laboratóriu. Epinefrín sa prvotne využíval ako liek pre širokú škálu indikácií, napr. na zníženie krvácania pri chirurgických zákrokoch, liečbu astmy. [3]

Stanovovanie katecholamínov v telesných tekutinách pomocou rôznych analytických metód je významné nielen pri diagnostike ochorení, ako sú feochormocytóm, ganglióm, ale taktiež v gravidite, kedy sú ich koncentračné hladiny narušené.

Hlavným zameraním tejto práce bolo kvalitatívne a kvantitatívne analyzovať epinefrín, ako stresový hormón, využitím UHPLC metódy vo vzorkách moču gravidných pacientok a kontrolných vzorkách. Naše výsledky preukazujú, že jednotlivé parametre pacientky vplývajú na hladinu uvoľňovaného epinefrínu. Množstvo katecholamínov v plazme a moči hrá dôležitú úlohu v klinickej diagnostike.

Prostredníctvom týchto riadkov by som sa chcela poďakovať svojmu školiteľovi RNDr. Petrovi Očenášovi, PhD. za jeho cenné rady a pripomienky pri písaní diplomovej práce a za jeho odbornú pomoc v laboratóriu počas vykonávania experimentálnej časti. Veľká vďaka patrí aj pani doktorke MUDr. Miriam Mičkovej z gynekologickej ambulancie MediSun, ktorá nám bola ochotná poskytnúť vzorky na HPLC analýzu.
[1] NATISHYN, M. et al. 2017.Reference Module in Neuroscience and Biobehavioral Psychology. September 2017, s. 1-5.
[2] GERELKHUU, Z. et al. 2019. Sensors and Actuators B: Chemical. 2019, 284, s. 172-178.
[3] EISENHOFER, G. - LENDERS, J. 2018. Encyclopedia of Endocrine Diseases. October 2018, 2, s. 21-24.