Porovnanie antimykotickej senzitivity izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov

Authors: Zuzana Sihelská 1    Eva Čonková 1    Peter Váczi 1    Michaela Harčárová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2018
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1783
ISBN: 978-80-972360-2-1

Malassezie sú lipofilné oportúnne kvasinky. Môžu byť súčasťou normálnej mikroflóry kože u ľudí a u zvierat, ale  zároveň vystupujú ako patogény a sú asociované s množstvom dermatologických ochorení (Guého a kol., 1998). U zvierat, a to predovšetkým u psov a mačiek spôsobujú otitídy a dermatitídy. Malassezióza u psov najčastejšie vzniká ako dôsledok premnoženia kvasiniek, oslabenia imunity alebo primárnych ochorení (Morris, 1999). V súčasnosti je známych 16 druhov malassezií: M. globosa, M. restricta, M. slooffiae, M. obtusa, M. furfur, M. sympodialis, M. japonica, M. yamatoensis, M. dermatis, M. pachydermatis, M. caprae, M. equina, M. nana a M. cuniculi, M. brasiliensis M. psittaci (Cabañes a kol., 2016). M. pachydermatis je jedným z najčastejších pôvodcov ochorení kože a uší u psov. Na terapiu sa využívajú lokálne alebo celkové antimykotiká. V súčasnosti narastajú prípady výskytu rezistentných kmeňov kvasiniek voči antimykotikám. Cieľom tejto práce bolo porovnať senzitivitu terénnych izolátov M. pachydermatis získaných od zdravých a chorých psov voči vybraným antimykotikám. Antifungálna aktivita 20 terénnych izolátov M. pachydermatis  voči ketokonazolu, klotrimazolu, itrakonazolu, flukonazolu a nystatínu bola zisťovaná modifikovanou štandardnou diskovou difúznou metódou M44-2A (CLSI, 2009). Terénne izoláty boli získané od zdravých psov (13 izolátov) a od psov (7 izolátov) postihnutých otitis externa alebo dermatídou. Najväčšiu antifungálnu aktivitu v skupine izolátov získaných od zdravých psov vykazoval ketokonazol, na ktorý boli citlivé všetky testované izoláty (100 %). Podobný účinok mal flukonazol a nystatín, na ktoré bol rezistentný 1 izolát a ich účinnosť dosiahla 92,3 %. Itrakonazol a klotrimazol dosahovali 84,6 % antimykotickú aktivitu, pri každom z nich sa vyskytli 2 rezistentné terénne kmene M. pachydermatis. Všetkých sedem vzoriek M. pachydermatis identifikovaných v skupine chorých psov bolo citlivých voči testovaným antimykotikám, len u klotrimazolu sa v 4 prípadoch vyskytli hodnoty na hranici citlivosti a rezistencie. Rezistentné kmene boli identifikované len v skupine vzoriek získaných od zdravých psov. V skupine sledovaných izolátov sa nevyskytla multirezistencia a senzitivitu testovaných terénnych izolátov voči antimykotikám hodnotíme ako veľmi dobrú.

Kľúčové slová: Malassezia, antimykotiká, citlivosť, rezistencia

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0377.
CABAÑES, F. J. a kol. New lipid – dependent Malassezia species from parrots. In Revista Iberoamericana de Micologia. ISSN 1130 – 1406, 2016, vol. 33, no. 2, s. 92 – 99.
GUÉHO, E. et al. The role of Malassezia species in the ecology of human skin and as pathogens. In Med Mycol. ISSN 1369-3786, 1998, vol. 36, p. 220-229.
MORRIS, D. O. Malassezia dermatitis and otitis. In Vet Clin North Am Small Anim Pract. ISSN 0195-5616, 1999, vol. 29, no. 6, p. 1303-1310.