Vplyv polymorfizmu vybraných génov na BMI a pohlavie u ľudí

Authors: Kristína Candráková 1    Anna Trakovická 1    Michal Gábor 1    Martina Miluchová 1    Radovan Kasarda 1    Nina Moravčíková 1   
1 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie, Nitra, SR   
Year: 2018
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 1776
ISBN: 978-80-972360-2-1

Nárast výskytu obezity je celosvetovým trendom ako u dospelých jedincov, tak aj u detí. S pribúdajúcimi znalosťami v oblasti genetiky a genomiky sa čoraz častejšie pripisuje význam aj dedičnosti niektorých vlastností a faktorov práve aj v súvislosti s obezitou. Preto cieľom tejto štúdie bolo nájsť vzťah medzi vybranými génovými polymorfizmami a indexom telesnej hmotnosti, považovaným za jeden z ukazovateľov spájajúci sa s obezitou. Všetky tri vybrané kandidátske gény (LEP rs7799039, MTHFR rs1801133, FTO rs1121980) boli charakterizované ako možné ukazovatele zvyšovania hodnoty BMI. Cieľová skupina pozostávala zo 79 ľudí v rôznej vekovej štruktúre (2 - 79 rokov). Genómovú DNA sme izolovali z bukálnych výterov použitím komerčnej súpravy Qiagen DNA Mini Kit (Qiagen). Detekcia vybraných polymorfizmov génov LEP, MTHFR a FTO  bola uskutočnená použitím metód molekulárnej genetiky, ako sú PCR-RFLP a ARMS. Laboratórne spracovanie vzoriek a analýza DNA sa uskutočnilo na Katedre genetiky a plemenárskej biológie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre a štatistická analýza bola vykonaná v programe SAS Enterprise Guide 5.1. a SAS 9.2. Korelácia medzi vybranými génmi a vplyvom na hodnotu BMI nebola štatisticky veľmi významná, ak každý z génov porovnávame oddelene, avšak spoločne majú kumulatívny účinok (0,1967) a je o niečo významnejší (p = 0,0823). V porovnaní s ostatnými dvoma polymorfizmami vykazuje FTO rs1121980 najväčší vplyv na BMI. V géne MTHFR (rs1801133) bola preukázaná variabilita medzi pohlavím (rodovo špecifická interakcia). Homozygotný genotyp CC je prevažne považovaný za ochranný faktor (-0.1100), TT (0.1100). Avšak u žien je tento efekt opačný, ochranným genotypom je práve TT (-0.1819), CC (0.1819) a kumulatívny účinok spolu s LEP a FTO je väčší a viac významnejší (Ž = 0,2639, p = 0,07, M = 0,1163, p = 0,53). Pri zohľadnení veku je ochranný faktor genotypu TT - MTHFR u žien oveľa relevantnejší (-0.2952) a významnejší (p˂0.05). V ostatných prípadoch neboli pozorované významné zmeny. S kumulatívnym účinkom vybraných génových polymorfizmov môžeme vidieť stúpajúcu hodnotu BMI (28,41 kg.m-2) v prípade negatívnejšieho genotypového scenára - 6 rizikových alel (LEP - genotyp GG, MTHFR - genotyp CC, FTO -genotyp TT), v porovnaní s výskytom dvoch rizikových alel (23,49 kg.m-2). Najmarkantnejší účinok sa ukázal pre lokus génu FTO. Bežné varianty polymorfizmu majú malé účinky na meranie obezity a majú kumulatívne účinky, ale ich prediktívna hodnota je pre riziko obezity čiastočne obmedzená. V MTHFR rs1801133 sú pozorované pohlavne špecifické interakcie, keď  má alela T ochrannú asociáciu pre hodnoty BMI u populácii žien (-0,2952; p ˂ 0,05), u mužskej populácii sme pozorovali opačnú tendenciu a alela T mala na BMI negatívny účinok na BMI (0,2557, p = 0,1650). Avšak kvôli nižšiemu počtu frekvencie TT genotypu v populácii sú potrebné ďalšie pozorovania. V budúcom hodnotení by sme mohli zvýšiť štatistickú relevanciu, v súvislosti s obezitou a špecifickosťou pohlavia, pridaním antropometrických meraní, krvných testov a rozšírení pozorovanej skupiny.

Práca bola podporená výskumným projektom APVV-0636-11 a VEGA 1/0742/17.