Metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej kapacity mitochondrií myokardu s využitím časovo-rozlíšenej fluorescenčnej spektroskopie

Authors: Pavol Mišenko 1    Miroslav Ferko 2    Natália Andelová 1    Petra Budinská 1    Iveta Waczulíková 1   
1 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Mlynská Dolina, 842 48 Bratislava 4, Slovensko    2 Ústav pre výskum srdca, Centrum experimentálnej medicíny SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava, Slovensko   
Year: 2018
Section: Biophysics, mathematical modeling, biostatistics
Abstract No.: 1769
ISBN: 978-80-972360-2-1

Ióny vápnika (Ca2+) sú jedny z najdôležitejších iónov v ľudskom organizme. Významne sa podieľajú aj na excitačno-kontrakčnom prepojení v srdci, ale tiež pri regulácii tvorby ATP v mitochondriách [1,2]. Schopnosť mitochondrií zadržiavať vápnik ako reakcia na výkyvy hladiny vnútrobunkového vápnika, rozhoduje o prežití myocytu počas metabolického poškodenia. Pri závažnom narušení vápnikovej homeostázy sa aktivujú špecifické mitochondriálne póry (MPTP – ang. mitochondrial permeability transition pore), čo vedie k strate membránového potenciálu a v končenom dôsledku k bunkovej smrti [3]. Pri rôznych ochoreniach ovplyvňujúcich srdcovú činnosť môže dochádzať k zníženiu retenčnej schopnosti mitochondrií myokardu. Väčšina štúdií využíva na porovnanie retenčnej kapacity koncentráciu Ca2+ iónov vo vzorke, pri ktorej dochádza k otvoreniu PTP, vyplaveniu Ca2+ do extramitochondriálneho priestoru a kolapsu mitochondriálnej membrány [3,4]. Ako referencia sa často používa inhibítor MPTP – cyklosporín A. V prípadoch, kedy je potrebné študovať vplyv malých koncentrácií Ca2+ na mitochondrie, alebo nie je možné, prípadne nie je žiaduce dosiahnuť stav otvorenia PTP, je potrebné vhodné zvoliť na analýzu iný prístup.

Cieľom práce, bolo predstaviť vhodné alternatívne metódy kvantitatívnej analýzy retenčnej schopnosti mitochondrií. Na rozdiel od štandardne využívaného porovnávania „zlomovej“ koncentrácie Ca2+, pri ktorej dochádza k otvoreniu PTP, sme sa zamerali na priebežnú schopnosť mitochondrií absorbovať a udržiavať Ca2+. V práci sme predstavili metódu analýzy s využitím plochy pod krivkami, ako aj „dose-response“ metódu porovnávania celých časových záznamov. Obe metódy sú vhodné na analyzovanie aj v prípade, že počas experimentu nebol zaznamenaný „zlomový“ bod.

Podporené grantmi VEGA 2/0133/15, APVV-15-0119 a VEGA 2/0121/18; ITMS 26230120006
[1] Szabadkai G. a Duchen M. R., Mitochondria: The Hub of Cellular Ca 2+ Signaling. In: Physiology 23, 2008, s. 84-94.
[2] Maack Ch. a O’Rourke B. Excitation-contraction coupling and mitochondrial energetics. In: Basic Res. Cardiol. 102, 2007, s. 369–392.
[3] Bernardi P. et al., Regulation of the Permeability Transition Pore in Skeletal Muscle Mitochondria. In: The Journal of Biological Chemistry 273, 1998, s. 12662-12668.
[4] O’Rourke B. et al., Dynamics of matrix-free Ca2+ in cardiac mitochondria: two components of Ca2+ uptake and role of phosphate buffering. In: J. Gen. Physiol. Vyd. 139, 2012, s. 465–478.