Biochemická a proteomická charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných bakteriálnym druhom Exiguobacterium undae

Authors: Lenka Jeszeová 1    Vladena Bauerová-Hlinková 1    Domenico Pangallo 1    Zuzana Kisová 1   
1 Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Dúbravská cesta 21, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2018
Section: Open section
Abstract No.: 1763
ISBN: 978-80-972360-2-1

Do rodu Exiguobacterium sp. patria viaceré psychrofilné alebo psychrotolerantné environmentálne druhy baktérií [1]. Pri mnohých z nich bola popísaná ich schopnosť enzymaticky degradovať rôzne substráty [2, 3].

Pri druhu Exiguobacterium undae bola pozorovaná produkcia metaloproteázy (MW = 35 kDa). Najvyššia proteolytická aktivita tejto proteázy bola zaznamenaná pri koncentrácii  CaCl2. Táto proteáza má maximálnu aktivitu pri 50ºC. Enzým vykazuje silnú proteolytickú aktivitu voči elastínu a kazeínu. Pozorovaná bola tiež slabšia schopnosť proteázy štiepiť kolagén a neschopnosť degradovať keratín [1].

V tekutom médiu s obsahom gleja sme zaznamenali produkciu extracelulárnych metabolitov E. undae. Pomocou hmotnostnej spektrometrie a N-koncového sekvenovania boli v glejovom supernatante „biopreparáte“ identifikované dva majoritné extracelulárne proteíny a to bacilolyzín (Mw= 35 kDa) a peptidy viažuci proteín pre ABC transportér (Mw= 60 kDa). Analýzou biopreparátu pomocou LC-MS boli identifikované aj ďalšie, minoritné zložky biopreparátu a to peptidázy, endonukleáza, deoxyribonukleáza, 4-pytáza, bifunkčná metalofosfatáza/5-nukleotidáza a menaquinol-cytochrom C reduktáza.           
Najlepšiu proteolyticku aktivitu biopreparátu sme pozorovali pri . Pre identifikáciu metaloproteázovych kofaktorov sme testovali vplyv viacerých iónov kovov. Zistili sme, že proteolyticku aktivitu biopreparátu stimuluje Mg2+  a Mn2+, pričom Ca2+ nevykazuje žiadny vplyv. Taktiež sme pozorovali schopnosť biopreparátu E. undae štiepiť elastín, kazeín, kolagén a  parciálne hydrolyzovaný keratín.

Táto práca bola financovaná s podporou grantov APVV-15-0528 Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia.
[1] Harada J., Takaku S., Watanabe K., An On-Demand Metalloprotease from Psychro-Tolerant Exiguobacterium undae Su-1, the Activity and Stability of Which Are Controlled by the Ca2+ Concentration, Biosci.Biotechnol. Biochem.2012, 76 (5), 986-992.
[2] Pangallo D, Kraková L, Chovanová K, Šimonovičová A, De Leo F., Urzì C, Analysis and comparison of the microflora isolated from fresco surface and from surrounding air environment through molecular and biodegradative assays. World J Microbiol Biotechnol 2012, 28:2015-2027.
[3] Rajaei S, Heidari R, Shahbani Zahiri H, Sharifzadeh S, Torktaz I, Akbari Noghabi K, A novel cold‐adapted pullulanase from Exiguobacterium sp. SH3: Production optimization, purification, and characterization. Starke 2014, 66:225-234.