Bisatelitový dicentrický marker chromozóm v prenatálnej genetickej diagnostike

Authors: Dominika Gécová 1    Jarmila Karelová 1    Dagmar Landlová 2    Renata Lukačková 2    Vladimír Ferianec 3    Slávka Machalová 1   
1 Klinika lekárskej genetiky SZU a UNB, Bratislava    2 Oddelenie lekárskej genetiky, Medirex, a.s. Bratislava    3 II. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Bratislava   
Year: 2018
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1761
ISBN: 978-80-972360-2-1

Marker chromozómy (mar) sú podľa medzinárodnej cytogenetickej nomenklatúry (ISCN 2013) definované ako štruktúrne abnormálne chromozómy, ktoré nie je možné identifikovať. Často sú označované aj ako malé nadpočetné chromozómy (sSMC, small supernumerary marker chromosomes) menšie než veľkosť chromozómov zo skupiny G.
Bisatelitové marker chromozómy sú derivované z akrocentrických chromozómov (až 65% prípadov má pôvod z chromozómu 15), majú jednu alebo dve centroméry a satelity sú viditeľné na oboch koncoch konvenčne farbeného marker chromozómu.

Pacientka v 18.týždni tehotenstva bola odoslaná na naše pracovisko s vekovou indikáciou (43 rokov) a pozitívnym biochemickým skríningom so zvýšeným rizikom pre trizómiu 13 a trizómiu 18. Neinvazívny prenatálny skríningový test (NIPT) určený na detekciu špecifických chromozómových trizómií (chromozómov 13, 18, 21) z krvi bol negatívny. Probandka bola geneticky konzultovaná a rozhodla sa pre amniocentézu za účelom vyšetrenia karyotypu plodu.
Cytogenetickým vyšetrením plodovej vody bol stanovený mužský karyotyp plodu: 47,XY,+mar, popísaný ako metacentrický bisatelitový chromozóm s kompaktnými heterochromatínovými blokmi na oboch ramienkach. Následným cytogenetickým vyšetrením oboch rodičov boli stanovené normálne karyotypy a nález u plodu ohodnotený ako vzniknutý „de novo“. Pre overenie a bližšie došpecifikovanie uvedeného marker chromozómu bola realizovaná kordocentéza. Cytogenetickým vyšetrením pupočníkovej krvi bol potvrdený rovnaký nález marker chromozómu ako v prípade plodovej vody. Metódou komparatívnej genómovej hybridizácie (arrayCGH) z pupočníkovej krvi neboli detegované žiadne chromozómové imbalancie. Analýza flourescenčnou in situ hybridizáciou (FISH) potvrdila na marker chromozóme prítomnosť dvoch regiónov obsahujúcich sekvencie špecifické pre oblasť krátkeho ramena akrocentrických chromozómov. Sondou pre centroméru chromozómu 15 bol identifikovaný dicentrický bisatelitový marker pôvodom z chromozómu 15. Vzhľadom k tomu, že použité metodiky nepreukázali prítomnosť euchromatínového materiálu, ktorý by obsahoval sekvencie významné z klinického hľadiska nepredpokladáme fenotypový dopad na ďalší vývin plodu. Avšak výskyt marker chromozómu v konštitučnom karyotype môže ovplyvniť reprodukčné schopnosti jeho nositeľa a nesie riziko postihnutia spermatogenézy.

Kľúčové slová: marker chromozóm, sSMC, PGD, chromozóm 15

Lasan Trcić R, Hitrec V, Letica L, Cuk M, Begović D. Small supernumerary marker chromosome derived from proximal p-arm of chromosome 2: Identification by fluorescent in situ hybridization. Croat Med J. 2003;44:477–9.
Jafari-Ghahfarokhi H, Moradi-Chaleshtori M, Liehr T, Hashemzadeh-Chaleshtori M, Teimori H, Ghasemi-Dehkordi P. Small supernumerary marker chromosomes and their correlation with specific syndromes. Adv Biomed Res. 2015;4:140.
de Boer P, Branje HEB. Association of the extra chromosome of tertiary trisomic male mice with the sex chromosomes during first meiotic prophase and its significance for impairment of spermatogenesis. Chromosoma 73: 369 - 379.