Vytváranie nových biomedicínskych in vitro modelov pre liečbu amyotrofickej laterálnej sklerózy technikou reprogramovania buniek

Authors: Romana Záhumenská 1,2    Ján Strnádel 1    Erika Halašová 1,3   
1 Divízia Molekulová Medicína, BioMed Martin, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika    2 Ústav lekárskej biochémie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika    3 Ústav lekárskej biológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika   
Year: 2018
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1759
ISBN: 978-80-972360-2-1

Amyotrofická laterálna skleróza (ALS) patrí medzi neurodegeneratívne ochorenia s veľmi progresívnym priebehom. Toto ochorenie postihuje predovšetkým motoneuróny centrálnej a periférnej nervovej sústavy. Strata spinálnych a cerebrálnych motorických neurónov, ovplyvňujúcich vedomé svalové pohyby, vedie postupne u pacientov až k celkovej paralýze organizmu a ku zlyhaniu respiračného systému, zatiaľ čo ich mentálne a psychické aspekty ostávajú plne zachované.

Indukované pluripotentné kmeňové bunky (iPSCs) sa ponúkajú ako nový, sľubný, terapeutický prístup v oblasti regeneratívnej medicíny. Technológia iPSCs zatiaľ nie je v štádiu, kedy by sa terapeutické transplantácie považovali za bezpečné a využívali sa denne v klinickej praxi. V posledných rokoch sa však výrazne podieľajú na procese personalizovanej liečby a jej snahách pri modelovaní in vitro biomedicínskych prototypov nielen pre neurodegeneratívne ochorenia.

V našej štúdii, ktorá momentálne prebieha, pripravujeme nový, unikátny in vitro biomedicínsky model ALS s využitím techniky reprogramovania somatických kožných fibroblastov pacienta trpiaceho ALS na iPSCs. Následne tieto bunky budeme diferencovať do neurálnych prekurzorov, ktoré sa budú charakterizovať a fenotypizovať metódou fluorescenčnej prietokovej cytometrie BD FACS Aria.

Táto práca bola podporená projektom VEGA 1/0279/18 a projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)“ ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.