BODIHY-komplexy, zdroj nových Vis-Vis prepínačov

Authors: Bernard Mravec 1    Marek Cigáň 1   
1 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2018
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1754
ISBN: 978-80-972360-2-1

V posledných rokoch sa výskum v oblasti fotochémie zameral na štúdium fotoprepínačov, ktoré dokážu reverzibilne meniť svoju štruktúru vplyvom  nízkoener-getického viditeľného svetla.1,2 Medzi Vis–Vis fotoprepínače s dobrou separáciou absorpčných maxím vo viditeľnej oblasti elektromagnetického žiarenia patria napríklad azo-zlúčeniny ako aj ich  azo-BF2 koordinované formy (BODIHY) .3,4 Vo fotoprepínačov na báze zmeny E/Z konfigurácie vplyvom žiarenia sa často objavujú štruktúrne  motívy, ktoré dopomáhajú stabilizovať vznikajúci konfiguračný izomér.5 Jednoduchou modifikáciou existujúceho skeletu je taktiež možný výrazný batochrómny posun absorpcie daných zlúženín.6   

V tejto práci bolo pripravených štrnásť hydrazónov pre komplexáciu s atómom bóru, pričom päť látok je nových. Tieto zlúčeniny boli pripravené jednoduchou kondenzáciou. Z troch týchto látok boli pripravné azo-BF2 komplexy (BODIHY). Boli namerané základné spektrálne charakteristiky pripravených komplexov.

Tento príspevok vznikol vďaka podpore v rámci OP Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, ITMS 26240220086 spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.
1 Siewertsen R., Neumann H., Buchheim-Stehn B. et al. (2009) J. Am. Chem. Soc. 131(43), p.15594.
2 Banerjee G., Gupta N., Kapoor A., Raman G.(2005) Cancer Lett.  (223), p. 275.
3 Luke A., Xin S., Aprahamian I. (2014) Acc. Chem. Ress. (47), p. 2141.
4 Yin Y., Russel P., Aprahamian I. (2012) J. Am. Chem. Soc. (134), p. 15221.
5 Su X., Lokov M., Aprahamian I. et. al.(2012) Chem. Commun. (48), p. 10490.
6 Yin Y., Russel P., Aprahamian I. (2014) J. Am. Chem. Soc. (136), p. 13190.