Vzájomný vzťah karbonickej anhydrázy IX a cyklooxygenázy-2 v kolorektálnom karcinóme

Authors: Veronika Tupá 1    Marian Adamkov 1    Slávka Drahošová 2   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav histológie a embryológie, Malá Hora 4, 03601 Martin    2 Hermes LabSystems, s.r.o., Púchovská 12, 83106 Bratislava   
Year: 2018
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1744
ISBN: 978-80-972360-2-1

Predkladaná štúdia bola navrhnutá na stanovenie vzťahu medzi hypoxiou-indukovanou karbonickou anhydrázou IX (CA IX) a pro-zápalovým enzýmom cyklooxygenázou-2 (COX-2) v súbore 111 prípadov kolorektálnych karcinómov (CRC) imunohistochemickou analýzou. Skúmali sme koreláciu medzi expresiou týchto proteínov a ich koreláciou s klinicko-morfologickými parametrami CRC. Expresia CA IX bola zistená v 84/111 prípadoch (75,7%). Prevažne sme pozorovali membránovú lokalizáciu (68,5%) a silnú intenzitu imunoreakcie (73%). Percento pozitívnych buniek v malígnych léziách bolo menej ako 25% v 25,2% prípadov, menej ako 50% v 21,6% a viac ako 50% v 28,8% prípadov CRC. Proteín COX-2 bol exprimovaný v 106/111 prípadoch (95,5%). Zaznamenali sme len cytoplazmovú lokalizáciu a intenzita imunoreakcie varírovala od slabej po silnú. Percento COX-2-pozitívnych buniek bolo menej ako 50% v 7,2% prípadov a viac ako 50% v 88,3% prípadov. Nepozorovali sme žiadne štatisticky významné korelácie medzi expresiou CA IX a klinicko-morfologickými parametrami. Expresia COX-2 bola signifikantne asociovaná len s lokalizáciou lézie CRC. Štatistická analýza potvrdila signifikantnú koreláciu medzi expresiou CA IX a COX-2. Tieto zistenia naznačujú, že expresia CA IX môže byť markerom aktivácie COX-2 v dôsledku vystavenia buniek CRC hypoxii. Na základe získaných výsledkov môžeme predpokladať, že vzájomná interakcia CA IX/COX-2 podporuje invazívne vlastnosti nádorových buniek a ich prežívanie v hypoxických podmienkach.

Práca bola financovaná z grantu VEGA 1/0129/16 a UK/98/2016.