Potvrdenie prítomnosti Penicillium spp. v škrupine slepačích vajec

Authors: Ivana Regecová 1    Monika Pipová 1    Pavlina Jevinová 1    Soňa Demjanová 1   
1 UVLF v Košiciach/ Katedra hygieny a technológie potravín, Košice, Slovakia   
Year: 2018
Section: Open section
Abstract No.: 1717
ISBN: 978-80-972360-2-1

Úvod: Identifikované druhy Penicillium patria k najdôležitejším známym producentom mykotoxínov. Medzi najčastejšie mykotoxíny, ktoré sa nachádzajú v potravinách a sú produkované rodom Penicillium sú ochratoxín A a patulín (1). Mykotoxínová kontaminácia vajec vysoko závisí od vlhkosti prostredia a teplota môže tiež prispievať k kontaminácii plesní a produkcii mykotoxínov (2 – 3). Preto je kontrola kvality, identifikácia kontaminujúcej mykobioty v slepačích vajciach nevyhnutná.

Materiál a Metodika: Vzorky na kultivačné vyšetrenie boli odobraté zo škrupín 30 slepačích vajec a izolované v zmysle pokynov (4). Izolácia DNA bola vykonaná dvoma dvojkrokovými izolačnými postupmi za použitia E.Z.N.A.® Fungal DNA Mini Kit (Omega Bio-Tek, USA). Následne sa prítomnosť špecifickej sekvencie pre rod Penicillium spp., nachádzajúcej sa v 5.8S  rRNA podjednotke (336 bp) zisťovala PCR metódou podľa Pedersena (5).

Výsledky: Kultivačným mikrobiologickým vyšetrením škrupiny slepačích vajec sa získalo spolu 43 izolátov mikromycét. Makroskopickým vyšetrením mikromycét sa izoláty zaradili do rodu Penicilium spp. Následne sa izoláty podrobili extrakcii DNA dvomi rôznymi izolačnými postupmi. Meraním koncentrácie a čistoty vyizolovanej DNA sa ako najefektívnejšie preukázal prvý izolačný postup, ktorý zahŕňal pôsobenie proteinázy K a ultrazvukových vĺn, na bunky mikromycét. Takto získaná DNA sa použila ako templát v PCR reakcii zameranej na identifikáciu rodu Penicillium, ku ktorému bolo následne priradených všetkých 43 izolátov.

Záver: Táto štúdia preukázala rôznu mieru účinnosti vybraných postupov izolácie pre rod Penicillium. Zároveň metódu PCR potvrdila ako rýchlu a spoľahlivú metódu na identifikáciu mikromycét izolovaných z vajec. Výsledky tejto štúdie taktiež poukazujú na prítomnosť toxinogénnych mikromycét Penicillium spp. v slepačích vajciach, čo predstavuje potenciálne riziko vzniku mykotoxínov. Bezpečnosť produkcie vajec závisí nielen od kontaminácie vajec, ale aj následného prenikania mikromycét do vajíčka. Vzhľadom na potvrdenú prítomnosť toxinogénnych mikromycét vo vaječných škrupinách by sa mala venovať pozornosť rodovému a druhovému zastúpeniu mikromycét v slepačích vajciach.

Publikácia vznikla za finančnej podpory IGA UVLF 01/2017 „Identifikácia toxinogénnych druhov mikromycét izolovaných z vajec“.
1. Orellano, J. L.: Métodos de determinación, identificación y control de micotoxinas en ingredientes para la nutrición animal, Engormix, 2007.
2. Gürses, M et al..: The effects of storage period and relative humidity on Tombul type hazelnut produced in Turkey. Pakistan Journal of Biological Science, 4, 2001, pp. 858–860. DOI: 10.3923/pjbs.2001.858.860.
3. Xu, Y. et al.: Evaluation of mold and mycotoxin contaminations in hybrid hazelnuts grown in Nebraska. Journal of Food Processing and Technology, 2, 2011, pp. 119. DOI: 10.4172/2157-7110.1000119.
4. STN ISO 21527-1. Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu kvasiniek a plesní. Časť 1: Metóda počítania kolónií vo výrobkoch s aktivitou vody väčšou ako 0,95 (ISO 21527-1:2008). Bratislava: Slovak Standards Institute, 2010.
5. Pedersen, L. H. et al.:  Detection of Penicillium species in complex food samples using the polymerase chain reaction. International. Journal of Food Microbiology, 35, 1997, pp. 169–177. DOI: 10.1016/S0168-1605(96)01216-0.