Cirkulujúce mikroRNA ako neinvazívna skorá diagnostika pľúcneho adenokarcinómu

Authors: Michaela Škorvanová 1    Miroslava Šarlinová 2    Tatiana Matáková 1,2    Anton Dzian 3    Ľudovít Mušák 2    Martin Petráš 2    Jana Jurečeková 2    Henrieta Drobková 5,4    Erika Halašová 5,2   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Malá Hora 11161/4D, 03601 Martin    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Divízia Molekulová Medicína, Malá Hora 11161/4C, 03601 Martin    3 Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UNM Martin Klinika hrudníkovej chirurgie, Kollárova 2, 036 59 Martin    4 Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, UNM Martin Urologická klinika, Kollárova 2, 036 59 Martin    5 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Malá Hora 4, 03601 Martin   
Year: 2018
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1715
ISBN: 978-80-972360-2-1

Na základe literárnych údajov miRNA  regulujú génovú expresiu a môžu mať priamy vplyv na rozvoj i progresiu nádorových ochorení. Ich zmenená expresia môže viesť k patologickým zmenám vedúcich až k vzniku nádoru. Aj napriek tomu, že samotné miRNA sú regulátormi, podliehajú sofistikovanému systému regulácie prebiehajúcej na úrovni ich metabolizmu i realizácii ich vlastnej regulačnej funkcie. V posledných rokoch sa pre možné terapeutické využitie intenzívne študujú práve krátke jednoreťazcové RNA molekuly. Okrem toho sa javia ako vhodné biomarkery s dobrým diagnostickým, prognostickým i prediktívnym potenciálom pľúcneho karcinómu. MikroRNA sa spolu s ďalšími nekódujúcimi molekulami (siRNA, snoRNA,...) zúčastňuje procesu RNA interferencie, ktorý organizmy využívajú k post-transkripčnému tlmeniu expresie génov. Cieľom tejto štúdie bolo nájsť vhodné cirkulujúce krátke molekuly RNA, ktoré by mohli slúžiť ako nové biomarkery pre včasnú diagnostiku pľúcneho adenokarcinómu. Kandidátne bolo vybraných 6 miRNA, ktorých miera expresie bola ďalej testovaná metódou kvantitatívnej polymerázovej reakcie v reálnom čase. Na základe získaných výsledkov s využitím TagMan sond bola detegovaná vo vzorkách periférnej krvi zvýšená expresia pre miR-145. Ďalej sme vo vzorkách pozorovali zníženú expresiu pre miR-21, miR-155, miR-221 a miR-182 u 57 pacientov s diagnostikovaným adenokarcinómom pľúc v porovnaní so skupinou 60 kontrolných jedincov.

Táto práca bola podporená projektom Kompetenčné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení (ITMS: 26220220153) a grantom Ministerstva školstva SR APVV-0217-15.