Poloxamérové gély ako vehikulá pre topickú aplikáciu terbinafín hydrochloridu

Authors: Mária Čuchorová 1    Lenka Starýchová 1    Miroslava Špaglová 1    Adriana Čičalová 1    Klára Gardavská 1   
1 Katedra galenickej farmácie, FaFUK, Bratislava,   
Year: 2017
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1698
ISBN: 978-80-972360-1-4

Počas posledných desaťročí prešiel vývoj nosičových systémov od teoretických a experimentálnych postupov až k ich aplikácii takmer vo všetkých oblastiach farmácie a medicíny. Samozrejme, takýto vývoj so sebou nesie celý rad postupov a technológií, ako je príprava materiálov vhodných pre konkrétnu aplikáciu (biologická odbúrateľnosť, pH kompatibilita), dosiahnutie určitého stupňa inkorporácie liečiva, spôsob uvoľňovania liečiva a samozrejme aj samotný terapeutický efekt. Medzi takéto systémy patria aj hydrogély, ktoré majú v súčasnosti vďaka svojej štruktúre a unikátnym vlastnostiam široké využitie najmä pri príprave a štúdiu nových nosičových systémov.

Cieľom projektu bola príprava a charakterizácia formulácií na báze termosenzitívnych poloxamérových gélov. Tieto kopolyméry polyetylénoxidu a polypropylénoxidu majú schopnosť meniť vplyvom teploty svoju vnútornú štruktúru, teda dokážu napučiavať in situ za fyziologických podmienok, čím sa zabezpečí aj ich jednoduchšia aplikácia.

V práci sa hodnotil vplyv vehikúl s rozdielnym pH, použitých pri príprave gélov na uvoľňovanie ťažko rozpustného liečiva – terbinafín hydrochloridu v podmienkach in vitro. S klesajúcim pH gélov sa zvyšovalo množstvo uvoľneného liečiva. Najvhodnejšou formuláciou pre terbinafín hydrochlorid bol poloxamérový gél (Poloxamér® 407, 20 % w/w) s pH 3,34.

Projekt bol podporený Grantom mladých vedeckých pracovníkov FaF UK FaF33/2017.
1. Patel H.R, Patel R.P, Patel M.M. Poloxamers: A pharmaceutical excipients with therapeutic behaviors. Int J PharmTech Res. 2009; 1; 299-303.
2. Pereira G. G. et al. Formulation and characterization of poloxamer 407®: thermoreversible gel containing polymeric microparticles and hyaluronic acid. Quím. Nova. 2013; 36; 1121-1125.
3. Schmolka I.R. Artificial Skin I. Preparation and Properties of Pluronic F-127 Gels for Treatment of Burns. J. Biomed. Mater. Res. 1972; 6; 571-582.