Proveniencia asociácií ťažkých minerálov zo sedimentov albu a cenomanu klapskej jednotky, tatrika a fatrika

Authors: Simona Bellová 1    Roman Aubrecht 1   
1 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra geológie a paleontológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1696
ISBN: 978-80-972360-1-4

Táto práca poskytuje systematický výskum klastického materiálu klapskej jednotky a porubského súvrstvia ako aj ich vzájomnú súvislosť. Z výskumu vyplynulo, že obe formácie sú dominantné na rovnaké stabilné minerály (spinel, turmalín, zirkón a granát), avšak líšia sa svojím percentuálnym zastúpením. Almandínové granáty pochádzajú z fylitov, svorov, rúl a amfibolitov, ktoré boli podobné kryštalinickému podložiu centrálnych Západných Karpát. Pyrop-almandínové granáty pravdepodobne pochádzajú z dnes už nejestvujúcich granulitických hornín z kôrového segmentu Oravika derivovaného z Moldanubickej časti Českého masívu. Alkalické turmalíny pochádzajú z metamorfovaných sedimentov i granitoidných hornín zdrojovej oblasti umiestnenej externe (severne) od tatrika. Cr-spinely boli derivované z ultramafických hornín vrchného plášťa, pravdepodobne z meliatskej oceánskej kôry. Glaukofánové a feroglaukofánové zrná pochádzajú z modrých bridlíc, najskôr z tej istej oblasti a protolitom boli prevažne mafické horniny.

Kľúčové slová: ťažké minerály, Krieda, klapská jednotka, porubské súvrstvie  

Výskum je financovaný z projektov APVV 0212-12 a APVV 14-0118.