Vplyv dospievania na odpoveď srdca na ischémiu a na účinok klasického a remote-ischemického preconditioningu

Authors: Lucia Griecsová 1    Veronika Farkašová 1    Ľubomír Lonek 1    Ivan Gablovsky 1    Iveta Bernatova 1    Táňa Ravingerová 2   
1 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovenská republika    2 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovensko   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1693
ISBN: 978-80-972360-1-4

Úvod: Vplyv veku na odolnosť srdca voči ischemicko-reperfúznemu (IR) poškodeniu a adaptačné mechanizmy myokardu bol preukázaný vo viacerých štúdiách u človeka aj na animálnych modeloch. Mnoho výsledkov je však aj protichodných a preukazujú nielen pokles ale aj zachovanie kardioprotekcie v staršom veku. V súčasnej dobe je výskum venovaný nielen vplyvu veku na klasický ischemický preconditioning (IPC) ale aj remote-ischemický preconditioning (RIPC) a to hlavne pre jeho možné klinické využitie. Vo viacerých klinických štúdiách bol preukázaný protektívny účinok RIPC aj u starších pacientov. Pomerne málo je však známe o účinku RIPC a jeho vekovej závislosti na animálnych modeloch.

Cieľ a metodika: V našej štúdii sme skúmali účinky dospievania na funkciu srdca, jeho odpoveď na ischémiu a rozdiely v adaptačných mechanizmoch medzi IPC a RIPC, u juvenilných (1,5 mes), mladších dospelých (3 mes) a starších dospelých (6 mes) samcov potkana kmeňa Wistar. Srdcia boli perfundované metódou podľa Langendorffa, vystavené 30-min I/120-min R, s alebo bez predchádzajúceho preconditioningu. Klasický IPC bol indukovaný jedným cyklom 5-min I/5-min R (na izolovanom srdci). RIPC bol indukovaný tromi cyklami 5-min I/5-min R, vykonanými na zadnej končatine anestezovaného potkana. Merali sme veľkosť infarktovej zóny (IS), citlivosť voči ventrikulárnym arytmiám a postischemickú obnovu kontraktilnej funkcie srdca (LVDP).

Výsledky: Dospievanie zhoršilo odpoveď srdca na IR poškodenie (zväčšený IS) a zvýšilo arytmogenézu. Funkčná obnova vekom ovplyvnená nebola. Klasický IPC aj RIPC potlačili výskyt malígnych arytmií, zmenšili IS a zlepšili aj obnovu LVDP u mladších skupín zvierat. Účinok klasického IPC bol však u staršej skupiny potlačený. Na rozdiel od IPC, pri použití RIPC bol kardioprotektívny účinok zachovaný aj u starších zvierat.

Záver: Dospievanie zhoršuje odpoveď srdca na IR poškodenie a má za následok aj znížený účinok klasického IPC. RIPC sa javí ako účinný aj vo vyššom veku a predstavuje  alternatívnu a dostupnejšiu stratégiu kardioprotekcie.

Práca bola podporená grantmi: VEGA SR 2/0201/15, APVV-0102-11.