Základné charakteristiky pôdneho typu smonica na lokalite Gbely

Authors: Peter Kuric 1    Jana Gáfriková 1   
1 Prirodovedecka fakulta Univerzita Komenskeho, Bratislava 4, Slovensko   
Year: 2017
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1673
ISBN: 978-80-972360-1-4

Tento príspevok sa zaoberá hodnotením základných pedologických vlastností pôdneho typu smonica na území Záhorskej nížiny. Vzorky , ktoré sme odobrali pochádzajú z ornej pôdy v blízkosti mesta Gbely. Na Záhorskej nížine sa tieto pôdy nachádzajú v malom počte. Tie boli klasifikované počas rokov 1960 – 1970 ako černozeme smonicové. Molický smonicový horizont bol pre tieto pôdy typu smonica charakterizovaný aj v morfogenetickom klasifikačnom systéme pôd Slovenska z roku 2000 (Kolektív, 2000).

Tento typ pôdy som si vybral pre jeho špecifické vlastnosti. Majú extrémne fyzikálne a aj chemické vlastnosti, ktoré ovplyvňujú charakter územia a jeho využívanie. Vyčleňujú sa z nich pôdy, ktorých ílovité častice sú najmä typu smektitov (montmorillonit, nontronit, beidelit, pyrofylit a iné.). Tieto ílové minerály majú štruktúru kryštálovej mriežky s veľkými medzi mriežkovými priestormi, ktoré sa vplyvom vody rozširujú teda napučiavajú alebo zmenšujú teda zmršťujú.(Ševčík,2010) 

Na tomto území sa nachádzajú úrodné polia, ktoré sa dajú využívať len v krátkom časovom období. Týmto pôdam sa hovorí aj minútové pôdy, keďže sa dajú obrábať len pri optimálnych podmienkach.

Oblasti, v ktorých sa vyskytujú pôdy skupiny Vertisols, sú charakterizované obdobiami, kedy potenciál evapotranspirácie prevyšuje atmosférické zrážky,  a teda v priebehu roka sa vyskytuje kratšie alebo dlhšie obdobie sucha. Tak je tomu všade na svete a teda aj na Slovensku. Všetky tieto smektitické ťažké ílovité pôdy sú charakterizované obdobím s dostatočným vlahovým deficitom na to, aby sa vytvárali trhliny a pukliny, hoci ich intenzita v chladnejších oblastiach je nižšia ako v teplých regiónoch (Dasog et al. 1987).

Sledovaný pôdny typ na ornej pôde mal obsah uhlíka (1,14 - 1,52%), mierne kyslé pH na (pH/H₂O  5,82). Zrnitostný rozbor v pieskovej frakcii sa pohybuje (8,0 – 18,44%) v prachovej frakcii (28,07 – 33,24%)  a v ílovej frakcii (48,91 – 61,09). Aj podľa týchto výsledkov je vidieť, že pôdny typ smonica obsahuje veľké množstvo ílu. 

Príspevok bol podporený grantom Univerzity Komenského UK/369/2016.
Dasog, G.S., Acton, D.F., Mermut, A.R., 1987: Genesis and classification of clay soil with vertic properties ic saskatchewan. Soil Sci. Soc. Amer. J. 51, 1243-1250 pp.
Kolektív, 2000: Morfogenetický klasifikačný systém pôd Slovenska. VÚPOP, Societas pedologica Slovaca, 76 s.
Ševčík, L., 2010: Ťažké pôdy Záhorskej nížiny,(Dizertačná práca), Bratislava 2010, 13-27s.