Metadón a jeho distribúcia v ľudskom tele zisťovaná po smrti

Authors: Ľuboš Nižnanský 1,2    Žofia Szabóová 3    Ján Šikuta 2    Jozef Šidlo 1,2   
1 Lekárska fakulta univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika    2 Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Bratislava, Slovenská republika    3 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Utilization of instrumental methods in the analysis of biologically important substances
Abstract No.: 1671
ISBN: 978-80-972360-1-4

Metadón (MTD) je syntetický opioid, ktorý sa v dôsledku svojho dlhého polčasu rozpadu v ľudskom tele (15h) používa ako substitučná terapia pri liečbe závislosti na heroín. Táto práca sa zaoberá prípadom ženy na metadónovom programe pre liečbu závislosti na heroín s kontrolovanou kontinuálne podávanou dávkou 20 mg metadónu denne. Pacientka umrela v nemocnici. Pri pitve mŕtvoly boli odobraté na vyšetrenie distribúcie MTD v ľudskom tele orgány ako pečeň, obličky, mozog, a telesné tekutiny, vrátane krvi, moču a sklovca. Analýzy sa uskutočnili novo vyvinutou plynovo-chromatografickou metódou s hmotnostno-spektrometrickou detekciou (GC-MS). Najvyššia koncentrácia MTD bola nájdená v mozgu, najnižšie koncentrácie sme zaznamenali v pečeni a v sklovci. Zároveň bola skúmaná aj výťažnosť MTD z biologických materiálov rôznymi extrakčnými metódami ako Faragó (deproteinačná metóda s následnou kyslou a alkalickou extrakciou do dietyléteru), ďalej extrakciou na tuhej fáze (SPE) alebo aj ich kombináciou. Najvyššiu výťažnosť MTD s týmito extrakčnými metódami sme zaznamenali z moču (86,5%) a najnižšiu z mozgu (31,7%). Vysoká koncentrácia MTD v mozgu a jeho nízka výťažnosť z tohto tkaniva naznačujú, že sa MTD viaže hlavne na receptory v tomto orgáne a z toho dôvodu má najvyššiu toxicitu pre príslušné tkanivo. Nami získané koncentrácie v orgánoch a telesných tekutinách môžu byť výsledkom kontinuálneho podávania metadónu v nemocnici, alebo ovplyvnené jeho prerozdeľovaním v tkanivách po smrti (fenomén post mortem redistribúcie). Naše výsledky môžu byť interpretované v klinickej a forenznej toxikológii a  súdnom lekárstve.