Monitoring povrchových vôd vo vybraných oblastiach

Authors: Sabína Petercová 1    Silvia Dulanská 1    Ľubomír Mátel 1   
1 Univerzita Komenského v Bratislava, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava   
Year: 2017
Section: Ecology and Environmental Sciences
Abstract No.: 1668
ISBN: 978-80-972360-1-4

V predchádzajúcich prácach bola popísaná modifikácia biosorbentu z drevokaznej huby (Fomes fomentarius) pre separáciu 137Cs. Pripravený biosorbent obsahujúci zlúčeniny prechodných kovov na pórovitom nosiči. Biosorbent vykazoval vysokú selektivitu k vybranému rádionuklidu 137Cs a výsledky potvrdili, že je sľubnou metódou pre zakoncentrovanie tohto rádionuklidu. Zistilo sa, že biosorbent vykazuje vysokú schopnosť absorpcie 137Cs v širokom rozsahu pH a tiež v roztokoch s vysokou iónovou silou. Testovanie biosorbentu potvrdilo, že modifikovaný sorbent vykazuje vysokú kapacitu aj pre vzorky vôd s vysokým obsahom iónov (K+, Na+, Mg2+, Ca2+, Cl-, NO3-, atď.). Výhodou navrhnutej metódy je nízka cena vstupných surovín a chemikálii.

V pokračujúcej práci je hlavným cieľom aplikovať pripravený biosorbent pre monitoring 137Cs vo vzorkách prírodných vôd z povrchových tokov. Objemová aktivita 137Cs v povrchových vodách je zvyčajne tak nízka, že je ho pred meraním treba zakoncentrovať z väčších objemov vôd. Koncentráty vôd z monitoringu boli poskytnuté Výskumným ústavom vodného hospodárstva, Bratislava. Vzorky boli pred dodaním zakoncentrované na objem 450 dm-3 a okyslené na hodnotu pH ~ 1. Koncentráty po dodávke boli prefiltrované a zbavené zvyšného kalu, ktorý tvorí prekážku pri rádiochemických separáciách. Ďalej neboli koncentráty upravované. Do vzoriek bol pridaný nosičový roztok o koncentrácii 1 mg∙ml-1 Cs+. Na každú separáciu bolo použitých 0,5 g kompozitného biosorbentu z drevokaznej huby. Po pretečení vzorky chromatografickou kolónou bolo cézium eluované 100 cm-3 8 mol∙dm-3 HNO3.  137Cs bolo zmerané pomocou gama spektometrie po dobu 60 000 s na HPGe gama spektrometri (EG&G ORTEC GEM 20190P).

V siedmych analyzovaných vzorkách bola aktivita 137Cs pod MDA (minimálna detegovatelná aktivita) t.j. < 0,004 Bq∙dm-3. Vo vzorke povrchovej vody z rieky Sokolianky v odmernom mieste p. Tornyosnémeti bola stanovená aktivita 137Cs 0,0048 Bq∙dm-3. Stanovená aktivita je niekoľko násobne nižšia ako najvyššia prípustná hodnota obsahu 137Cs vo vodách vyplývajúca z ukazovateľov kvality vody zo Zbierky zákonov SR 354/2006 (medzná hodnota pre 137Cs je 11 Bq∙dm-3).

Práca bola realizovaná vďaka Grantu UK/223/2017 - Zakoncentrovanie 137Cs v povrchových a podpovrchových vodách pomocou modifikovaného biosorbentu.