Vplyv pH na bioremediáciu vybraných rádionuklidov pomocou mikrorias Chlorella vulgaris a Dunaliella salina

Authors: Dominika Tatarová 1    Dušan Galanda 2   
1 Prírodovedecká fakulta UK, Bratislava, Slovenská republika    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra jadrovej chémie, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1661
ISBN: 978-80-972360-1-4

Skúšky jadrových zbraní a jadrové havárie mali veľký vplyv na rádioaktívnu kontamináciu životného prostredia. Na odstránenie tohto problému sa čoraz viac používajú bioremediačné techniky, pomocou ktorých sa vykonáva dekontaminácia poškodenej oblasti prostredníctvom organizmov. Predložená práca sa zaoberá odstraňovaním vybraných rádionuklidov pomocou mikrorias (fykoremediácia). Výhoda použitia mikrorias oproti iným sanačným technikám spočíva v ich rýchlom raste, rýchlej adaptácii k životnému prostrediu, nenáročnou kultiváciou v laboratórnych podmienkach, menším množstvom odpadovej biomasy[1] atď.  Na experimenty sa použili mikroriasy Dunaliella salina Chlorella vulgaris kvôli ich schopnosti viazať ťažké kovy z prostredia ako napríklad Zn, Cu, Cd (D. salina) [2] a Cu, Cr, Cd, Pb, Au (C. vulgaris) [3].

Z výsledkov experimentov vyplýva, že pri Chlorella vulgaris bol zistený najlepší bioremediačný potenciál v jej prirodzenom prostredí pri pH 6. Najvýraznejší pokles aktivity  bol pri 137Cs z pôvodnej aktivity 31,09 Bq na 24,09 Bq ± 1,47 (22,5 %) a pre 60Co z 126,74 Bq na 87,5 Bq ± 4,39 (31 %). Tým, že je táto mikroriasa sladkovodná, môže nájsť uplatnenie vo vnútrozemí alebo pri kvapalných rádioaktívnych odpadoch z jadrových zariadení.

Pri Dunaliella salina v prostredí pH 3 bola nameraná hodnota pôvodnej aktivity pre 137Cs 26,86 Bq s poklesom na 12,73 Bq ± 2,41 (12,7 %) a pre 60Co to bola aktivita 105,21 Bq na 87,85 Bq ± 7,06 (16,5 %). Pri D. salina pri pH 8 sme zaznamenali najvýraznejší pokles aktivity 137Cs z 14,32 Bq na 9,77 Bq ± 1,39 (31,8 %), pre 60Co bol zaznamenaný najvýraznejší pokles aktivity z 43,75 Bq na 15,28 Bq ± 2,43 (65,1 %). Skutočnosť, že je Dunaliella salina schopná bioremediácie pri tak kyslom pH, môže prispieť k jej aplikáciám v extrémnejších podmienkach alebo v prímorských oblastiach vďaka tomu, že je halofilná.

[1] Laubscher  R. K., Rose P. D. a Aken M. E.(1990): Saline tannery effluents as growth media for the halophilic alga Dunaliella salina. Proc. 6th Congr. S. Afr, Soc. Microbiol., University of Stellenbosch. 8.18.
[2] Shafik M. A. (2008) Phytoremediation of some Heavy Metals by Dunaliella salina. Global Journal of Enviromental Research 2 (1). Egypt, p 1-11.
[3] Nacorda J. O., Martinez-Gozz M. R., Torreta N. K., Merca F. E. (2007): Metal resistance and removal by two strains of the green alga, Chlorella vulgaris Beijerinck isolated from Laguna de Bay, Philippines. J Appl Phycol 19; s. 701-710.