Vplyv diétnych polyfenolov na oxidačný a karbonylový stres u subjektívne zdravých dobrovoľníkov

Authors: Miloš Sís 1    Martin Rozinaj 1    Zora Krivošíková 2   
1 Slovenská Zdravotnícka Univerzita, Bratislava,    2 Oddelenie klinickej a experimentálnej farmakoterapie, LF SZU   
Year: 2017
Section: Open section for students
Abstract No.: 1656
ISBN: 978-80-972360-1-4

Úvod: Nerovnováha medzi množstvom voľných radikálov alebo karbonylových zlúčenín a antioxidačnou kapacitou bunky vytvára stav ktorý nazývame oxidačný stres alebo karbonylový stres. Stav oxidačného a karbonylového stresu vedie k rozvoju chronických zápalových ochorení, oxidovaniu LDL, ateroskleróze, nefropatiám a iným patologickým procesom. Cieľom našej práce bolo zistiť aký je status vybraných markerov oxidačného stresu (oxiLDL) a karbonylového stresu (kožná fluorescencia a AGEs) v skupine zdravých dobrovoľníkov v mladom až strednom veku a či pravidelný príjem diétnych polyfenolov v káve má vplyv na oxidačný a karbonylový stres.

Materiál a metódy: Štúdie sa zúčastnilo 100 subjektívne zdravých dobrovoľníkov vo veku od 20-50 rokov. V prvom mesiaci absolvovali všetci probandi „washout“, počas ktorého museli zo svojho jedálnička úplne vysadiť potraviny a nápoje bohaté na polyfenoly. Po dobu ďaľšieho mesiaca prijímala jedna skupina denne 500ml teplej vody (kontrolná), druhá skupina 500ml zrnkovej kávy bez mlieka a cukru (testovaná). U všetkých probandov sa vyhodnotil vplyv vody/kávy na sledované markery oxidačného a karbonylovéhos tresu, tlak a lipidy.

Výsledky a diskusia: Konzumácia kávy nemala účinok na sérové koncentrácie oxiLDL a na kožnú fluorescenciu. Kožná florescencia sa po prvom mesiaci washoutu významne nezmenila, po ďaľšom mesiaci takmer vo všetkých vekových skupinách ešte mierne poklesla. Káva pravdepodobne neznížila možnosť zabudovania AGEs hlavne  do kožného kolagénu, ani nezvýšila jeho odbúravanie. Na overenie tejto predstavy by sme potrebovali štúdiu predĺžiť na obdobie viacerých mesiacov. Naopak, sérové koncentrácie AGEs, ktoré lepšie odzrkadľujú  aktuálny stav oxidačného a karbonylového stresu ukázali pozitívny vplyv pravidelného príjmu kávy na tvorbu AGEs. V závislosti od pohlavia sme tiež zistili vzťah medzi príjmom kávy a diastolickým tlakom. Chronický príjem kávy mierne, ale významne zvýšil cholesterol u žienu, aj keď len v referenčného rozmedzií. Ženy, ktoré mali vyšší cholesterol, TAG alebo LDL tiež citlivejšie reagovali na chronický aj akútny príjem kávy zvýšeným DTK, zatiaľ čo u mužov mala vplyv len zvýšená hmotnosť resp. BMI.

Záver: Pravidelný príjem diétnych polyfenolov a ostatných antioxidantov z kávy má benefičný účinok na tvorbu sérových AGEs a môže tak prispievať k prevencii pred karbonylovým stresom. Presný mechanizmus účinku, ako aj bližšie objasnenie spôsobu, ktorým káva moduluje krvný tlak je otázkou pre ďalší výzkum.

Kľúčové slová: polyfenoly, oxidačný stres, karbonylový stres, AGEs, oxiLDL

Táto práca bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum excelentnosti environmentálneho zdravia“, ITMS č. 26240120033, na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj, financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.