Stanovenie antioxidačnej aktivity rastlinných extraktov a zelená syntéza strieborných nanočastíc

Authors: Aneta Salayová 1    Zdenka Bedlovičová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,   
Year: 2017
Section: Organic, bioorganic and pharmaceutical chemistry, pharmacology
Abstract No.: 1653
ISBN: 978-80-972360-1-4

Syntéza nanočastíc ušľachtilých kovov púta čoraz väčší záujem vďaka rozdielnym vlastnostiam v porovnaní s makroskopickou fázou. Umožňujú atraktívne a mnohostranné využitie v rôznych oblastiach, ako napríklad nosiče liečiv, v medicínskej biotechnológii, optike, mikroelektronike, katalýze, a i. Nanočastice striebra (AgNPs) patria medzi materiály s výnimočnými vlastnosťami vďaka veľmi malej veľkosti (<100 nm) a veľkej plochy povrchu [1].  

Práca opisuje syntézu strieborných nanočastíc na princípe zelenej chémie s využitím rastlinných extraktov. Biologická syntéza nanočastíc za použitia netoxických, ekologicky šetrných prístupov získava na význame vzhľadom na ich vlastnosti biokompatibility a ekologicky benígnu povahu. Strieborné nanočastice boli biosyntetizované z roztoku AgNO3 s využitím vodných rastlinných extraktov kapsičky pastierskej (Capsella bursa-pastoris), levandule úzkolistej (Levandula angustifolia Mill.) a dráča obyčajného (Berberis vulgaris) ako redukčného činidla za rôznych podmienok.

Antioxidačný potenciál samotných extraktov ako aj pripravených AgNPs bol stanovený pomocou radikálu DPPH (2,2´-difenyl-1-pikrylhydrazyl) [2] a porovnávali sme celkové množstvo fenolických látok stanovených pomocou Folin-Ciocalteuho kolorimetrickej metódy [3] v rastlinných extraktoch. Fenolické látky sú vo všeobecnosti považované za rastlinné antioxidanty blokujúce voľné radikály, ktoré sú aktivované v dôsledku oxidatívneho stresu alebo znečistenia životného prostredia. Taktiež majú ochranný účinok na rastliny pred oxidačným stresom, UV žiarením a patogénmi [4].

Zelená syntéza AgNPs má potenciál využitia v medicínskej oblasti vzhľadom na ich antibakteriálne a antioxidačné vlastnosti.

Práca vznikla za finančnej podpory grantu IGA UVLF 13/2016 „Antioxidačná a antibakteriálna aktivita strieborných nanočastíc pripravených pomocou rastlinných extraktov.”
[1] Chung, I.M., Park, I., Seung-Hyun, K., Thiruvengadam, M., Rajakumar, G. (2016). Plant-mediated Synthesis of Silver Nanoparticles: Their Characteristic Properties and Therapeutic Applications. Nanoscale Research Letters, 11(1), 40.
[2] Brand-Williams, W., Cuvelier, M. E., Berset, C. (1995). Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT - Food Science and Technology, 28(1), 25–30.
[3] Singleton, V.L., Orthofer, R., Lamuela-Raventos, R.M., (1999). Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin–Ciocalteu reagent. Meth. Enzymol. 299, 152–178.
[4] Rice-Evans, C.-A., Miller, N.J., Bowell, P.G., Bramley, P.M., Pridham, J.B., (1995). The relative antioxidant acitivies of plant-derived polyphenolic flavonoids. Free Radical Res. 22, 375-383.