Nanokavitové filmy pre SERS aplikácie

Authors: Ondrej Petruš 1    Andrej Oriňak 1    Renáta Oriňakova 1    Zuzana Orságová Králová 1    Erika Múdra 2    Miriam Kupková 2   
1 Univeriza Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovensko    2 Ústav materiálového výskumu SAV, Watsonova 47, 040 01 Košice, Slovensko   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1650
ISBN: 978-80-972360-1-4

Koloidná litografia v spojení s elektrochemickou depozíciou predstavuje jednoduchú metódu na prípravu nanoštrukturovaných povrchov pre SERS aplikácie. Boli pripravené Ni nanoštrukturované povrchy s kavitami s rozličným priemerom (100, 300, 500, 700, a 900 nm), ktoré boli po odstránení koloidnej masky dekorované nanočasticami striebra. Homogenita dekorácie striebornými nanočasticami závisí od doby galvanostatického vylučovania. Taktiež bola študovaná závislosť zosilnenia analytického signálu od hrúbky Ni filmu. Najvyšší faktor zosilnenia dosahovali povrchy pripravené z 500 nm koloidnej masky s normalizovanou hrúbkou Ni~ 0,5 na ktoré bolo vylúčené striebro pri konštantnom prúde po dobu 200 s. Experimentálne výsledky boli potvrdené metódou FDTD. Faktor zosilnenia dosahoval hodnotu 1,078.1010 pre Rodamín 6G. ďalšou analýzou bola testovaná koncentračná závislosť v rozsahu koncentrácii od 1.10-5 po 1.10-12 mol.dm-3 Rodamín 6G, kde koeficient R2 dosahoval hodnotu 0,95. Na záver bola testovaná časová stabilita pripravených povrchov kde bolo preukázané  významné zosilnenie signálu po dobu 13tich týždňov.

Táto práca vznikla za podpory grantu MŠ SR VEGA 1/0074/17, APVV-16-0029 and VVGS-PF-2016-72647.