Izolácia, spracovanie a charakterizácia zubných kmeňových buniek

Authors: Janka Sopková 1,2    Eva Vidomanová 2    Marián Kasaj 3    Ján Strnádel 2    Dagmar Statelová 3    Henrieta Škovierová 2    Erika Halašová 2,4   
1 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biochémie, Martin, Slovensko    2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Martinské centrum pre biomedicínu, Martin, Slovensko    3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie UNM, Martin, Slovensko    4 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav lekárskej biológie, Martin, Slovensko   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1646
ISBN: 978-80-972360-1-4

Zubné tkanivá, ktoré sú relatívne ľahko dostupné sú bohatým zdrojom kmeňových buniek s dobrou schopnosťou proliferácie a diferenciácie do viacerých typov tkanív. Terapia prostredníctvom kmeňových buniek prináša riziko neorganizovaného rastu, proliferácie a delenia buniek, čo môže viesť k formovaniu nádoru. Jednou z možných alternatív eliminácie rizika je aplikácia statínov, bežne používaných liečiv znižujúcich hladinu cholesterolu v krvi. Blokujú mevalonátovú dráhu zodpovednú za syntézu cholesterolu a majú pleiotropný účinok, ktorý interferuje so signálnymi dráhami, ovplyvňujúcimi proliferáciu, diferenciáciu buniek a tým i dve základné charakteristické vlastnosti kmeňových buniek [1,2]. Pred použitím statínov v regeneratívnej medicíne je však potrebné detailné poznanie mechanizmu ich účinku na inhibíciu, proliferáciu a diferenciáciu rôznych typov buniek.

Cieľom našej práce bolo izolovať, charakterizovať získané zubné kmeňové bunky  a popísať vplyv statínov na schopnosť ich proliferácie a diferenciácie. Bunky izolované v našom laboratóriu sú heterogénnou populáciou buniek pochádzajúcou z tkanív tretích molárov. Po úvodnej kultivácii boli fenotypovo charakterizované na základe prítomnosti povrchových markerov CD44 a CD90 a neprítomnosti povrchového markera CD34. Ako pozitívna kontrola bola použitá komerčná línia DPSC, ktorá vykazovala rovnaký fenotypový charakter. Zároveň bol testovaný vplyv simvastatínu na viabilitu bunkovej línie DPSC pomocou cytotoxického MTT testu [3] v rôznych časových intervaloch.

Výsledky získané v rámci nášho projektu, ktorý  je zameraný na fenotypovú charakterizáciu  dospelých zubných kmeňových a z nich diferencovaných buniek, sa budú môcť využiť pri vývoji nových techník na regeneráciu tkanív ústnej dutiny.

Táto práca bola podporená projektom „Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin)” ITMS kód projektu: 26220220187, ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, Agentúrou na podporu výskumu a vývoja APVV–15-0217, a grantom VEGA 1/0178/17.
[1]Gauthaman K. a kol., 2009, Journal of Cellular Biochemistry 106:975-983.
[2]Zanette D. L. a kol., 2015, PLoS One 10:e012013.
[3]Mosmann T., 1983, Journal of Immunological Methods, 65:55-63.