Črevné parazitózy v chovoch hlodavcov na východnom Slovensku

Authors: Júlia Jarošová 1    Daniela Antolová 1    Miloš Halán 2   
1 Parazitologický ústav SAV, Košice, Slovenská republika    2 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1644
ISBN: 978-80-972360-1-4

S chovom drobných hlodavcov ako domácich miláčikov sa stretávame v mnohých domácnostiach a je obľúbenou aktivitou najmä u detí. Práca bola zameraná na sledovanie výskytu črevných parazitov u drobných hlodavcov v predajniach so zvieratami a v chovateľských kluboch na východnom Slovensku v období december 2016 – február 2017. Spolu bolo vyšetrených 524 zvierat, z toho 151 laboratórnych potkanov, 213 laboratórnych myší, 90 škrečkov, 49 morčiat a 22 pieskomilov mongolských. Zvieratá boli ustajnené celkovo v 112 klietkach. Vajíčka črevných parazitov boli nájdené v trusoch odobratých zo 62 (55,4 %) klietok s hlodavcami. Predpokladá sa, že vďaka koprofágii a priamemu vývinovému cyklu parazitov zaznamenaných v prieskume je väčšina zvierat žijúcich v tej istej klietke nakazená rovnakými parazitmi. Na základe toho bolo stanovené, že parazitárnou infekciou trpelo 378 (72,1 %) zvierat. Najčastejšie nakazenými boli laboratórne myši (99,1 % zvierat), u ktorých boli detegované vajíčka Aspiculuris spp., Syphacia spp. a Hymenolepis nana a oocysty kokcídií. Menej často boli infikované laboratórne potkany (67,6 %), u ktorých boli zaznamenané vajíčka Syphacia spp. (22,2 % klietok; 22,0 % zvierat) a H. nana (22,2 % klietok; 16,0 % zvierat), menej často vajíčka Aspiculuris spp., Capillaria spp. a oocysty kokcídií. Z 90 vyšetrených škrečkov bolo infikovaných 54,4 % zvierat a rovnako ako u predchádzajúcich dvoch druhov tu bol zistený výskyt zoonózneho druhu H. nana. Okrem toho bola u nich potvrdená aj infekcia Aspiculuris spp., Syphacia spp. a  Capillaria spp. U pieskomilov bol zistený iba jeden druh parazita, Syphacia spp., nakazených však bolo až 85,7 % jedincov. Najnižšia prevalencia parazitov (14,8 %) bola u morčiat, avšak potvrdených bolo u nich až 5 druhov parazitov (Aspiculuris spp., Syphacia spp., Capillaria spp. a Paraspidodera uncinata, ako aj oocysty kokcídií). Výsledky potvrdili, že drobné hlodavce v predajniach a v chovoch často trpia parazitárnymi infekciami, ktoré môžu na negatívne ovplyvniť ich zdravotný stav. Nemenej dôležité je však aj riziko prenosu infekcie Hymenolepis nana na ľudí. Nakoľko sa jedná o zoonózny druh pásomnice, ktorá sa ľahko šíri najmä medzi deťmi, bolo by vhodné, aby zvieratá určené na predaj boli vyšetrené na prítomnosť parazitov a následne účinne dehelmintizované.

Táto publikácia bola vytvorená realizáciou projektu „Centrum excelentnosti pre parazitológiu“ (kód ITMS 26220220022), na základe podpory operačného programu Výskum a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (1,0).