Hodnotenie vzpriameného postoja pomocou stabilometrie a akcelerometrie

Authors: Diana Bzdúšková 1    Peter Valkovič 2    Zuzana Hirjaková 1    Jana Kimijanová 1    František Hlavačka 1    Erika Zemková 3    Gerold Ebenbichler 4   
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika    2 II. neurologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava    3 Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava    4 Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, Vienna Medical University and General Hospital of Vienna, Rakúsko   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1640
ISBN: 978-80-972360-1-4

Starnutie prináša mnohé fyziologické zmeny, ktoré sa podieľajú na zhoršenej schopnosti udržiavať rovnováhu pri každodenných pohybových aktivitách. Aj niektoré neurologické ochorenia ako napr. Parkinsonova choroba, sú typické pre populáciu starších ľudí a sú často sprevádzané narušenou mobilitou. Medzi najrozšírenejšie metódy hodnotenia vzpriameného postoja patrí stabilometria, založená na princípe merania výslednice oporných síl (centre of pressure - CoP) stojaceho človeka v predozadnom i bočnom smere. Ďalšou, už pomerne rozšírenou metódou je akcelerometria pohybu jednotlivých segmentov tela. Cieľom práce bolo porovnať dve metódy a odhaliť, ako reflektujú zhoršenie udržiavania rovnovážneho postoja súvisiaceho s vekom a Parkinsonovou chorobou. Štúdie sa zúčastnilo 13 zdravých starších ľudí (5 M, priem. vek 70,5 ± 4,2 rokov) a 13 pacientov v skorých štádiách Parkinsonovej choroby (H&Y skóre 1-2, 6 M, priem. vek 63,7 ± 6,1 rokov) v 4 základných testových situáciách: postoj na pevnej a mäkkej molitanovej podložke s očami otvorenými a zatvorenými. Vyhodnocovali sme parametre zo stabilometrických záznamov výchyliek tela a z náklonov tela zaznamenaných 2 akcelerometrami umiestnenými v oblasti stavca L5 (Acc-L5) a Th4 (Acc-Th4) v predozadnom a bočnom smere. Kým stabilometria poukázala na štatisticky významný rozdiel medzi skupinami iba pri postoji na molitanovej podložke s očami zatvorenými, analýza náklonov dolnej časti trupu dokázala, že skupiny sa významne líšili už pri postoji na pevnej podložke a to predovšetkým v parametroch vyhodnocovaných v bočnom smere. Najvýraznejšie rozdiely medzi zdravými staršími a pacientmi vo všetkých testových situáciách a v oboch smeroch boli zaznamenané pri náklonoch hornej časti trupu. Akcelerometria v porovnaní so stabilometriou citlivejšie odhalila rozdiely medzi zdravými seniormi a pacientmi v skorých štádiách Parkinsonovej choroby nielen v záťažových podmienkach senzorického deficitu, ale už pri základnom postoji na pevnej podložke s očami otvorenými. Veľkou výhodou tejto metódy je prenosnosť, nakoľko akcelerometre sú miniatúrne, bezdrôtové a ľahko upevniteľné snímače zrýchlenia; t.j. merajú gravitačné a lineárne zrýchlenie pohybu jednotlivých častí tela. Poskytujú tak spoľahlivé informácie o pohybe človeka, avšak môžu sa využiť aj pri identifikácii špecifických zmien pri postoji či chôdzi u starších ľudí, ako aj u pacientov s rôznymi neurologickými ochoreniami.

S podporou VEGA 2/0094/16 a Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č.SK-AT-2015-0031.