Sledovanie starnutia odtlačkov prstov metódou GC-MS/MS

Authors: Žofia Szabóová 1    Ľuboš Nižnanský 2,3    Paulina Galbava 1    Róbert Kubinec 1    Jaroslav Blaško 1,4   
1 Chemický ústav, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 84215 Bratislava, Slovenská republika    2 Súdnolekárske pracovisko, Laboratórium toxikologicko- chemickej analýzy, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Antolská 11, 85107 Bratislava, Slovenská republika    3 Ústav súdneho lekárstva, Lekarská fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Sasinková 4, 81108 Bratislava, Slovenská republika    4 Vedecký park Univerzity Komenského, Ilkovičova 8, 84215 Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1639
ISBN: 978-80-972360-1-4

Odtlačky prstov majú kľúčovú úlohu pri vyšetrovaní trestných činov a sú najčastejšie používanou formou dôkazu na celom svete. Napriek vysokému verejnému záujmu a veľkému počtu štúdií ešte neexistuje robustná, validovaná analytická metóda na určenie veku odtlačku prsta, ktorá by mohla byť zavedená v praxi.

Komplexnosť problému stanovenia veku odtlačkov prstov spočíva v rôznorodosti jeho chemického zloženia (komponenty z potu, kožného mazu, externé kontaminanty) a pôsobenia environmentálnych faktorov (svetlo, teplo, vlhkosť). Keďže každý z týchto faktorov musí byť osobitne preskúmaný pre lepšie pochopenie rozdielov v chemickom zložení odtlačkov prstov v priebehu času, v našej práci sme sa prvotne zamerali na degradáciu komponentov v odtlačkoch pôsobením denného svetla. Na sledovanie zmien v zložení odtlačkov prstov sme vybrali ako nestabilnú látku skvalén (absorbuje dopadajúce slnečné žiarenie v rozsahu od 270 do 350 nm) a ako látku, ktorá sa minimálne mení pôsobením svetla kyselinu pentadekánovú (C15:0) viazanú v triglyceridoch (neabsorbuje žiarenie dopadajúce na vzorky).

Novo vyvinutá analytická metóda je založená na transesterifikácii triglyceridov a následnom meraní analytov s GC-MS/MS, ktorá je dostatočne citlivá pre sledovanie zbytkových obsahov skvalénu v odtlačku prsta po niekoľko dňovom ožarovaní. V práci sme monitorovali zmeny pomeru endogénnych analytov, skvalénu a kyseliny pentadekánovej vo vzorkách odtlačkov prstov, v závislosti od času a od množstva dopadajúcej slnečnej energie. Metóda môže byť použitá na určenie veku odtlačkov prstov dvoch vekovo-rozdielnych vzoriek na sklenenom povrchu od toho istého darcu alebo umožňuje určenie totožnosti rôznych osôb z ich odtlačkov prstov odtlačených súčasne, dokonca aj v prípade ich rozmazania na sklenenom povrchu.