Pôsobenie imobilizačného stresu na zmeny v správaní laboratórnych zvierat

Authors: Katarína Vilhanová 1    Diana Pacaková 1    Judita Ambrozová 1    Diana Kukeľová 1    Terézia Kisková 1    Natália Pipová 1    Beňadik Šmajda 1   
1 Ústav biologických a ekologických vied, PF UPJŠ v Košiciach, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1637
ISBN: 978-80-972360-1-4

Depresia je závažné ochorenie a jej skúmanie je kľúčové k pochopeniu mechanizmov, ktoré ju vyvolávajú. Imobilizačný stres je jednoduchá metóda, ktorá sa používa na navodenie akútneho a chronického stresu (3), a tým k depresii podobným stavom. Chronický stres spôsobuje dysreguláciu osi hypotalamus-hypofýza-nadobličky, a tým značne ovplyvňuje funkciu a štruktúru hipokampu (1, 2). Okrem iného môže viesť aj k zmenám správania zvierat. Cieľom nášho experimentu bolo zistiť vplyv imobilizačného stresu na zmeny v správaní zvierat. Chronický imobilizačný stres sme vyvolali prenatálne (17., 18., 19. deň gravidity) a postnatálne (potomstvo vo veku 2 mesiacov). Schéma imobilizačného stresu bola rovnaká, prebiehala 3 dni po sebe, 3 x počas dňa,  po dobu 45 minút. V experimente sme použili celkovo 17 samcov kmeňa Wistar albino, rozdelených do dvoch skupín: kontrolná skupina (n=7) a depresívna skupina (n=10). Zvieratá boli testované v behaviorálnych aparatúrach: test otvoreného poľa, vyvýšený krížový labyrint. V experimente sme skúmali aj anhedóniu, a to podávaním 2% sacharózového roztoku. Naše výsledky nepotvrdili zmeny správania zvierat v teste vyvýšeného krížového labyrintu. V teste otvoreného poľa sme zaznamenali signifikanté predĺženie prejdenej trajektórie na periférii (p<0,05) v depresívnej skupine oproti kontrole. Príjem sacharózového roztoku sa signifikantne nelíšil medzi sledovanými skupinami. Z experimentu teda vyplýva, že využitá schéma imobilizačného stresu neviedla k výrazným zmenám v správaní zvierat. Predĺženie pôsobenia imobilizačného stresu by mohlo viesť k očakávaným zmenám správania a model by mohol byť využívaný pri sledovaní depresii podobných stavov.

Práca vznikla za finančnej podpory grantu VVGS-2016-259.
1. Barha CK, Brummelete S, Lieblich SE, Galea LAM (2011) Chronic Restraint Stress in Adolescence Differentially Influences Hypothalamic-     Pituitary-Adrenal Axis Function and Adult Hippocampal Neurogenesis in Male and Female Rats. Hippocampus 21:1216-1227.
2. Joëls M, Karst H, Krugers HJ, Lucassen PJ (2007) Chronic stress: Implications for neuron morphology, function and neurogenesis. Front. Neuroendocrinol. 28: 72–96.
3. Park MH, Rehman SU, Kim IS, Choi MS, Yoo HH (2017) Stress-induced changes of neurosteroid profiles in rat brain and plasma under immobilized condition. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 138: 92–99.