Identifikácia a charakterizácia extracelulárnych proteínov produkovaných druhom Exiguobacterium undae

Authors: Lenka Jeszeová 1    Vladena Bauerová 1    Domenico Pangallo 1   
1 Slovenská akadémia vied, Ústav molekulárnej biológie, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1630
ISBN: 978-80-972360-1-4

Rod Exiguobacterium sp. zahŕňa psychrofilné alebo psychrotolerantné druhy, ktoré sa vyskytujú v permafroste, ľadovcoch a vysokých pohoriach. Izoláty patriace do tohto rodu majú paličkovitý tvar, sú pohyblivé, fakultatívne anaeróbne, kataláza- a oxidáza- pozitívne a netvoria spóry [1]. Exiguobacterium undae patrí medzi psychrofilné druhy, čo potvrdzuje jeho rast pozorovaný pri teplote 10 až 37 °C. E. undae vytvára konvexné, oranžové, lesklé kolónie s priemerom 2-3 mm. Tento druh produkuje oranžový pigment, ktorý nepreniká do média [1, 2]. Pri druhu E. undae bola na médiu s obsahom odstredeného mlieka pozorovaná produkcia metaloproteázy (MW 35 kDa), ktorej aktivita je závislá od koncentrácie Ca2+. Najvyššia proteolytická aktivita metaloproteázy bola pozorovaná pri koncentrácii 25 mM CaCl2. Táto proteáza má maximálnu aktivitu pri 50ºC. Enzým vykazuje silnú proteolytickú aktivitu voči elastínu (už od 10ºC) a kazeínu. Pozorovaná bola tiež slabšia schopnosť proteázy štiepiť kolagén a neschopnosť degradovať keratín [1].

Poďakovanie: Táto práca bola financovaná s podporou grantov APVV-15-0528 Modifikované polyméry z obnoviteľných zdrojov a ich degradácia.
[1] Harada J., Takaku S., Watanabe K., An On-Demand Metalloprotease from Psychro-Tolerant Exiguobacterium undae Su-1, the Activity and Stability of Which Are Controlled by the Ca2+ Concentration, Biosci.Biotechnol. Biochem.2012, 76 (5), 986-992.
[2] Frühling A, Schumann P., Hippe Hans, Sträubler B., Stackebrandt E., Exiguobacterium undae sp. nov. and Exiguobacterium antarcticum sp. nov., Int.J.Syst.Evol. Microbiol. 2002, 52: 1171-1176.