Malassezia spp. u ošípaných na Slovensku

Authors: Zuzana Sihelská 1    Eva Čonková 1    Peter Váczi 1    Michaela Harčárová 1    Ema Böhmová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1626
ISBN: 978-80-972360-1-4

Lipofilné kvasinky rodu Malassezia patria do oddelenia húb Basidiomycota. V súčasnosti je známych 16 druhov malassezií, ktoré sa rozdeľujú na zoofilné, antropofilné a zooantropofilné. Malassezie sa radia ku prirodzeným komenzálom kože a slizníc zvierat, ale zároveň vystupujú ako oportúnne patogény. Ich výskyt sa viaže hlavne na kožu.1 Diagnostika malassezií pozostáva z fenotypových a genotypových metód, z ktorých najpresnejšia je molekulovo-biologická identifikácia. Je veľmi málo dostupných údajov o výskyte malassezií u ošípaných vo svete. Doteraz boli u ošípaných popísané druhy M. sympodialis, M. slooffiae, M. furfurM. pachydermatis, a to v prímorských krajinách Taliansku a Španielsku.2-4 Cieľom práce bolo stanoviť druhové zastúpenie malassezií u ošípaných na Slovensku. Súbor vyšetrených zvierat zahŕňal 117 zdravých jedincov oboch pohlaví vo veku od 2 mesiacov do 3 rokov. Pre presnú druhovú identifikáciu bola použitá PCR-RFLP metóda.5 Malassezie boli izolované zo zvukovodu u 8 ošípaných (7 %). Najviac zastúpeným druhom bola M. sympodialis, ktorá bola zistená u 6 ošípaných. U 2 jedincov bola diagnostikovaná M. slooffiae.

Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-0377.
1Cabañes, F. J. Malassezia Yeasts: How Many Species Infect Humans and Animals? PLoS Pathog 2014;10:1-4.
2Cabañes, F. J., Hernández, J.  J., Castellá, G.  Molecular analysis of Malassezia sympodialis-related strains from domestic animals. J Clin Microbiol  2005:277-283.
3Garau, M.,  Del Palacio, A., García, J.  Prevalence of Malassezia spp. in healthy pigs. Mycoses. 2005; 48:17-20.
4Nardoni, S. Merildi, V., Frangioni, S., et al. Isolation and characterization of Malassezia spp. in healthy swine of different breeds. Vet Microbiol 2010; 24:155-158.
5Gaitanis, G., Velegraki, A. Verifiable single nucleotide poly-morphisms of the internal transcribed spacer 2 region for the identification of 11 Malassezia species. J Dermatol Sci 2006; 43:214-217.