Záznam dýchacích pohybov hrudníka pomocou akcelerometrických snímačov

Authors: Jana Kimijanová 1    Kateřina Neumannová 2    Zuzana Hirjaková 1    Diana Bzdúšková 1    František Hlavačka 1    Erika Zemková 3    Gerold Ebenbichler 4   
1 Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV, Bratislava, Slovensko    2 Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika    3 Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko    4 Dept. of Physical Medicine and Rehabilitation, Vienna Medical University, Rakúsko   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics (clinical trials)
Abstract No.: 1613
ISBN: 978-80-972360-1-4

Pohyby hrudného koša pri dýchaní predstavujú rušivý vnútorný element, ktorý interferuje s mechanizmami udržiavania rovnováhy prostredníctvom periodických zmien objemu hrudníka. Nedostatočná koordinácia medzi posturálnou funkciou a funkciou bránice pri dýchaní môže viesť k problémom s udržiavaním rovnováhy a tieto problémy môžu následne negatívne ovplyvniť kvalitu života jedincov. Cieľom práce bolo zistiť, či je možné počas vzpriameného postoja zaznamenať dýchacie pohyby hrudníka pomocou dvoch párov akcelerometrických snímačov umiestnených na protiľahlých stranách hrudníka.

Štúdie sa zúčastnilo 50 mladých zdravých dobrovoľníkov (26 žien, priem. vek 28,0 ± 3,7 rokov). Ich úlohou bolo udržiavať vzpriamený postoj na molitanovej podložke s očami otvorenými. Dýchacie pohyby hrudníka boli zaznamenávané pomocou štvorice akcelerometrov (Xsens Technologies, B.V., Holandsko), dva boli umiestnené v hornej časti trupu (AccSTER, AccTh4) a dva boli umiestnené laterálne v dolnej časti trupu (AccR, AccL). Dýchacie pohyby v hornej časti hrudníka (upper chest breathing - UCB) boli vypočítané ako rozdiel medzi záznamom zrýchlenia pohybu trupu nameraného snímačom AccSTER a snímačom AccTh4. Dýchacie pohyby v dolnej časti hrudníka (lower chest breathing - LCB) boli vypočítané ako rozdiel medzi záznamom zrýchlenia pohybu trupu nameraného snímačom AccR a snímačom AccL. Frekvencia dýchania bola meraná aj pomocou spirometrickej masky Ergostik (Geratherm Respiratory GmbH, Germany).

Analýza rozptylu ANOVA preukázala signifikantný vplyv umiestnenia akcelerometrov na záznam dýchacích pohybov. Z následného porovnania UCB a LCB je zrejmé, že dýchacie pohyby v dolnej časti hrudníka boli významne väčšie v porovnaní s horným hrudným dýchaním. Frekvencia dýchania vypočítaná z akcelerometrických záznamov bola potvrdená aj spirometriou. Výsledky našej štúdie preukázali, že pohyby hrudníka pri dýchaní môžu byť spoľahlivo zaznamenané pomocou páru akcelerometrických snímačov umiestnených na špecifických miestach na trupe, pričom zreteľnejšie boli dýchacie cykly zaznamenané v dolnej časti hrudníka. Na základe týchto zistení sa otvárajú nové možnosti využitia inerciálnych snímačov so zabudovaným akcelerometrom v klinickej i rehabilitačnej praxi. Dôkladné skúmanie vzťahu medzi posturálnou funkciou a funkciou bránice je dôležité pre výber vhodných metód pre rehabilitáciu narušenej schopnosti udržiavať rovnováhu tela, ako aj úpravu nesprávnych stereotypov dýchania.

S podporou VEGA 2/0094/16 a Agentúry na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. SK-AT-2015-0031.