Karbonická anhydráza I ovplyvňuje produkciu exozómov v prostatických nádorových bunkách

Authors: Radivojka Vulić 1    Martin Kéry 1    Andrea Ševčíková 1    Martina Zdurienčíková 2    Silvia Tyčiaková 2    Ján Lakota 2    Ľudovít Škultéty 1   
1 Virologický Ústav, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika    2 Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV, Bratislava, Slovenská republika   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1611
ISBN: 978-80-972360-1-4

Exozómy predstavujú membránové vezikuly (30-150 nm) endocytového pôvodu, ktoré sú prítomné v rôznych telesných tekutinách. Molekulový profil exozómov odráža zloženie buniek z ktorých pochádzajú, a tak predstavujú vhodný zdroj potenciálnych biomarkerov na detekciu malígnych nádorov [1]. Karbonické anhydrázy (CA) sú metaloenzýmy ktoré katalyzujú reverzibilnú hydratáciu CO2 na bikarbonátové ióny a protóny. Prvá z 15 známych izoforiem, CA I, je cytosólický enzým, ktorý bol prvýkrát objavený ako zložka erytrocytov a zúčastňuje sa procesov udržovania pH homeostázy, dýchania a erytroidnej diferenciácie. Navyše, CA I môže hrať rolu  v niektorých patologických procesoch ako napr. anémia, chronická acidóza, diabetický makulárny edém, proliferatívna diabetická retinopatia [3]. Expresia CA I bola asociovaná z rôznymi typmi malígnych nádorov, a môže predstavovať potenciálny biomarker  pre nádory kolorekta [4], pľúc [5] a prostaty [6]. Bolo dokázané že, plazma pacientov s rakovinou prostaty obsahovala vyššiu hladinu CA I peptidov v porovnaní s plazmou zdravých jedincov. Zvýšená hladina CA I v plazme môže predstavovať potenciálny biomarker pre rakovinu prostaty [6]. Naše výsledky ukazujú, že expresia CA I proteínu ma vplyv na produkciu exozómov  PC3 prostatickými nádorovými bunkami.

 

Tato práca bola podporená APVV grantom č. APVV-0854-12.
[1] Shimoda M., Khokha R. (2013) Proteomics. 13, p. 1624.
[2] Sly W. S., Hu P. Y. (1995) Annu Rev. Biochem. 64, p. 375.
[3] Gao B., Clermont A., Rook S., et al. (2007) Nat. Med. 13, p.181.
[4] Supuran C. T., Scozzafava A., Casini A. (2003) Med. Res. Rev. 23, p. 146.
[5] Chiang W.L., Chu S.C, Yang S.S., et al. (2002) Cancer Lett. 188, p. 199.
[6] Takakura M., Yokomizo A., Tanaka Y., et al. (2012) ISRN Oncol.768190.