Význam sledovania apolipoproteínov A-I a B v patogenéze kardiovaskulárnych ochorení

Authors: Veronika Macurová 1    Jozef Kuzma 1    Zdenka Hertelyová 1    Alojz Bomba 1    Patrik Kováč 2   
1 Ústav experimentálnej medicíny LF UPJŠ, Košice    2 študent 6. ročníka LF UPJŠ, Tr. SNP 1, 040 11 Košice   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1608
ISBN: 978-80-972360-1-4

Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) sú aktuálne jednou z hlavných príčin morbidity a mortality na celom svete. Ich incidencia má v súčasnosti stúpajúcu tendenciu v dôsledku nadmernej utilizácie tukov a vplyvu genetických faktorov. Pre urýchlenie prevencie KVO je preto veľmi potrebná včasná identifikácia a liečba rizikových faktorov [1,2].

Výskum v oblasti KVO sa čoraz viac zameriava na objasnenie úlohy apolipoproteínov v ich patogenéze. Získané poznatky poukazujú na negatívny vplyv nízkej koncentrácie apolipoproteínov A-I (ApoA-I) a  vysokej koncentrácie apolipoproteínov B (ApoB) v indukcii KVO [3]. ApoB je primárnym apolipoproteínom VLDL a LDL častíc, zatiaľ čo ApoA-I je hlavným proteínovým komponentom antiaterogénnych HDL častíc [4]. Apolipoproteíny sú heterogénnou skupinou proteínov, podieľajúcou sa na stabilizácii štruktúry lipoproteínov. Zohrávajú dôležitú úlohu v metabolizme lipidov rovnako ako v zápalových a v imunitných procesoch. Z tohto dôvodu môže ich zloženie a štruktúra prispieť k vysvetleniu úlohy lipoproteínov v aterogenéze [1].

Napriek skutočnosti, že koncentrácie ApoB a ApoA-I sú s KVO asociované silnejšie ako zodpovedajúce lipoproteínové cholesterolové frakcie, početné klinické a epidemiologické štúdie potvrdili, že pomer Apo B/ApoA-I predstavuje v predikcii rizika KVO efektívnejší biomarker. Tento pomer odzrkadľuje rovnováhu aterogénnych a antiaterogénnych lipoproteínov v plazme [5].

V budúcnosti chceme potvrdiť význam sledovania pomeru ApoB/ApoA-I ako biomarkera KVO a pokúsiť sa navrhnúť zlepšenie tohto pomeru sledovaním účinkov látok naturálneho pôvodu (omega-3 mastné kyseliny - chia semená, krilový olej, ľanový olej, rybí olej, atď). V prípade pozitívnych výsledkov klinickej štúdie bude naším cieľom navrhnúť užívanie týchto látok v nefarmakologickej terapii a v prevencii KVO. Výskum by sa mal zamerať aj na zavedenie pomeru ApoB/ApoA-I do bežnej klinickej praxe.

[1] Upadhyay R. K., Emerging risk biomarkers in cardiovasculardiseases and disorders, Journal of Lipids, 50 pages, 2015.
[2] Ding D., et al., Serum lipids, apolipoproteins, and mortality among coronary artery disease people, BioMed Research International, 11 pages, 2014.
[3] Sáez Y., et al., Relation of high-density lipoprotein cholesterol and apoprotein A1 levels with presence and severty of coronary obstruction, ISRN Vascular Medicine, 5 pages, 2012.
[4] Sandhu P.K., et al., Lipoprotein biomarkers and risk of cardiovascular disease, JALM, pages 214-229, 2016.
[5] Kaneva A. M., et al., The apolipoprotein B/apolipoprotein A-I ratio as a potential marker of plasma atherogenicity, Disease Markers, 7 pages, 2015.