Štúdium pohlavných zmien vlastností Na,K-ATPázy v mozgovej kôre a mozočku potkana

Authors: Barbora Kaločayová 1    Lucia Jagmašević 1    Monika Bartekova 1    Jana Vlkovičová 1    Veronika Jendruchová 1    Norbert Vrbjar 1   
1 Ústav pre výskum srdca SAV, Bratislava 45, Slovensko   
Year: 2017
Section: Cellular metabolism, physiology, molecular biology and genetics
Abstract No.: 1605
ISBN: 978-80-972360-1-4

Na,K-ATPáza, je kľúčový enzým pri udržiavaní intracelulárnej homeostázy sodíka. Funkcia Na,K-ATPázy je nevyhnutná najmä v nervovom tkanive, v ktorom môže byť spotrebovaných až 70% energie na aktívny transport 3 iónov Na+ a 2 iónov K+ proti ich koncentračnému gradientu. V mnohých doterajších prácach sa preukázalo, že pri rôznych neurologických a psychiatrických ochoreniach dochádza k zmenám aktivity a/alebo expresie izoforiem Na,K-ATPázy. Taktiež boli zaznamenané zrejmé pohlavne závislé predispozície ku niektorým ochoreniam, ako sú napr. depresie, migrény a pod. V našich experimentoch sme sa preto zamerali na pohlavné rozdiely Na,K-ATPázy v mozgovej kôre a mozočku 16 týždňov starých potkanov kmeňa Wistar. Metódami enzýmovej kinetiky v závislosti od stúpajúcich koncentrácií substrátu ATP a kofaktora Na+ sme získali nové poznatky o funkčných vlastnostiach tohto enzýmu. Prostredníctvom metódy Western blot sme určovali v mozgovom tkanive zastúpenie α podjednotiek (α1-3), ktoré sú zapojené do hlavných enzýmových a transportných úloh Na,K-ATPázy. Naše namerané výsledky poukazujú na výrazné pohlavné rozdiely vo vlastnostiach enzýmu v závislosti od lokalizácie v jednotlivých oblastiach mozgu. Kým v mozgovej kôre 16 týždňových  potkanov bola enzýmová aktivita podobná u samcov aj samíc, v mozočku sme pozorovali výrazne vyššiu aktivitu enzýmu u samcov, v dôsledku čoho Na,K-ATPáza pravdepodobne lepšie odčerpáva nadbytočný sodík z bunky. Naše výsledky poukazujú aj na zmeny v expresiách jednotlivých α podjednotiek Na,K-ATPázy. Na jednej strane sme v mozgovej kôre zistili zvýšené expresie všetkých α podjednotiek u samíc, na druhej strane v mozočku boli signifikantne zvýšené práve u samcov. Záverom možno zhrnúť, že aktivita a expresia Na,K-ATPázy je závislá od lokalizácie v mozgu, ako aj pohlavia.

Táto práca bola financovaná z výskumnej agentúry VEGA-2/0166/17 a ITMS 26230120006.