Kontaminácia obilnín rodom Penicillium

Authors: Michaela Harčárová 1    Eva Čonková 1    Zuzana Sihelská 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1602
ISBN: 978-80-972360-1-4

Mikromycéty rodu Penicillium sú celosvetovo rozšírené a vyskytujú v pôde, vode a na rôznych iných organických substrátoch prevažne ako saprofyty. Podieľajú sa na rozkladaní organického materiálu, na ktorom tvoria nízke zelenkavé porasty. Najbežnejšie ich možno izolovať zo skladovaných cereálií [1]. Z hľadiska kontaminácie potravín a krmív je významných takmer 75 druhov rodu Penicillium. Viaceré druhy penicílií produkujú sekundárne metabolity - mykotoxíny (ochratoxín A, patulín, grizeofulvín, citrinín a ďalšie) [2]. Výskyt penicílií bol potvrdený v rôznych komoditách ako sú pšenica, jačmeň, kukurica, ryža, výrobky z obilia, orechy, jablká, zemiaky, ovocie a citrusové plody [1]. Cieľom našej práce bolo zistiť výskyt mikroskopických vláknitých húb rodu Penicillium v skladovaných vzorkách obilnín (pšenica - 19, jačmeň - 5, kukurica - 5, ovos - 2, raž - 1). Z celkového počtu 32 vzoriek bola frekvencia výskytu Penicillium spp. zaznamenaná v 11 vzorkách (34 %). Rod Penicillium bol izolovaný zo 7 vzoriek pšenice (37 %), z 2 vzoriek kukurice (40 %), z 1 vzorky jačmeňa (20 %) a z 1 vzorky ovsa (50 %). V raži prítomnosť penicílií nebola zistená. Dosiahnuté výsledky potvrdzujú literárne údaje o 20 – 45 % kontaminácii obilnín skladovými hubami [3], nakoľko v nami vyšetrených vzorkách sa rod Penicillium vyskytoval vo viac ako jednej tretine cereálií.

Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom grantu VEGA č. 1/0408/17.
[1] Laciaková, A., Čonková, E., Malíř, F., Ostrý, V., Pipová, M., Máté, D., Piecková, E., Tkáčiková, S., Výrostková, J. (2011): Mikroskopické vláknité huby a mykotoxíny v potravinách a krmivách, Vienala s. r. o., Košice, 298 s.
[2] Frisvad, J. C., Samson, R.A (2004): Penicillium subgenus Penicillium - A guide to identification of food and air-borne terverticillate Penicillia and their mycotoxins. In: Studies in Mycology, Vol. 49, p. 1-173.
[3] Lacmanová, I., Pazlarová, J., Kostelanská, M., Hajšlová, J. (2009): PCR-Based Identification of Toxinogenic Fusarium Species. Czech J. Food Sci. Vol. 27, Special Issue 2, S2-90–S2-94.