Výskyt mikroskopických vláknitých húb v pšenici

Authors: Michaela Harčárová 1    Eva Čonková 1    Zuzana Sihelská 1    Ema Böhmová 1   
1 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice,   
Year: 2017
Section: Open section
Abstract No.: 1600
ISBN: 978-80-972360-1-4

Pšenica siata (Triticum aestivum) patrí k najviac pestovaným druhom obilniny nielen u nás, ale na celom svete. Častým problémom pri pestovaní pšenice a ostatných obilnín je prítomnosť mikroskopických vláknitých húb. Sú známe dva typy húb: poľné huby ako patogény spôsobujúce ochorenia rastlín počas ich rastu a skladové huby, ktoré sa vyskytujú ako saprofyty na mŕtvom organickom materiáli pri skladovaní. Medzi skladové mikroskopické vláknité huby sa zaraďujú zástupcovia rodov AspergillusPenicillium. Typickými poľnými hubami sú zástupcovia rodov Fusarium Alternaria [1]. Približne 20 – 45 % svetovej produkcie obilnín je kontaminovaných skladovými hubami [2]. Mikroskopické vláknité huby sú schopné za vhodných podmienok produkovať sekundárne metabolity – mykotoxíny, ktoré spôsobujú u ľudí a zvierat intoxikácie tzv. mykotoxikózy [3]. Cieľom našej práce bolo vyhodnotiť mykologickú kontamináciu v 9 vzorkách skladovanej pšenici. V analyzovaných vzorkách bol zaznamenaný výskyt: rod Fusarium spp. (78 %), Alternaria (67 %), Rhizopus spp. (33 %), Mucor spp. (33 %), Scopulariopsis spp. (33 %),  Penicillium spp. (22 %) a Cladosporium spp. (22 %). Na základe uvedených výsledkov môžeme skonštatovať, že vzorky pšenice boli najčastejšie znehodnotené rodmi FusariumAlternaria, ktoré sú typickými poľnými hubami.

Táto práca bola podporená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prostredníctvom grantu VEGA č. 1/0408/17.
[1] Veldman, B. (2003): Deskstudie naar de aanwezigheid en detectie van mycotoxinen in diervoedergrondstoffen. Rapport van De Schothorst. Stichting Instituut voor de Veevoeding. V&K-03-04.
[2] Lacmanová, I., Pazlarová, J., Kostelanská, M., Hajšlová, J. (2009): PCR-Based Identification of Toxinogenic Fusarium Species. Czech J. Food Sci. Vol. 27, Special Issue 2, S2-90–S2-94.
[3] Desjardin,  A. E. (2006): Fusarium Mycotoxins Chemistry, Genetics and Biology. APS PRESS, 7-108.