Aplikácia vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie pri výskume kynurenínov v moči detských pacientov s depresiou

Authors: Dominika Sersenová 1    Marcela Morvová Jr. 1    Libuša Šikurová 1    Zdenka Ďuračková 2   
1 Katedra biofyziky a jadrovej fyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave    2 Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Lekárska fakulta UK v Bratislave   
Year: 2017
Section: Open section for students
Abstract No.: 1593
ISBN: 978-80-972360-1-4

Depresia je psychiatrické ochorenie, ktorým v súčasnosti trpí vyše 250 miliónov ľudí na svete. Napriek tomu molekulové mechanizmy vzniku a priebehu depresie nie sú dodnes dostatočne objasnené. Toto ochorenie sa spája so zvýšeným metabolizmom tryptofánu cez kynurenínovú dráhu, v ktorej sa syntetizuje kynurenín a jeho metabolity - neurotoxický 3‑hydroxykynurenín a neuroprotektívna kyselina kynurénová1. Niektoré výskumy poukazujú na vplyv nedostatočného príjmu ω-3-mastných kyselín na tvorbu zápalových faktorov2, ktoré zvyšujú metabolizmus cez kynurenínovú dráhu a tým prispievajú ku vzniku depresie3.

V našej práci sme sa zamerali na stanovenie kynurenínu, 3-hydroxykynurenínu a kyseliny kynurénovej v rannom moči detských pacientov s depresiou využitím vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie na reverznej fáze s absorpčnou spektrofotometrickou detekciou v ultrafialovej oblasti elektromagnetického spektra (λ = 257 nm). Porovnávali sme koncentrácie kynurenínov v moči zdravej kontroly (n = 20, priemerný vek 14,3 ± 2,43 rokov) a pacientov (n = 23, priemerný vek 14,9 ± 1,6 rokov) pred liečbou ω-3-mastnými kyselinami, po 6. a 12. týždni liečby a 4 týždne po ukončení liečby (16. týždeň). Koncentrácie kynurenínov sme normalizovali na koncentráciu kreatinínu v moči.

Výsledky ukázali signifikantne zvýšenú koncentráciu kynurenínu (p < 0,01), 3‑hydroxykynurenínu (p < 0,05) a pomeru 3‑hydroxykynurenín/kyselina kynurénová (p < 0,01) u neliečených pacientov s depresiou oproti zdravej kontrole. Koncentrácie kynurenínu, 3‑hydroxykynurenínu a pomer 3-hydroxykynurenín/kyselina kynurénová sa vplyvom liečby znížili a koncentrácia kyseliny kynurénovej zvýšila, ale viacskupinové porovnanie hodnôt pacientov pred liečbou a vplyvom liečby neodhalilo signifikantné rozdiely. Koncentrácie kynurenínu, 3‑hydroxykynurenínu a pomeru 3‑hydroxykynurenín/kyselina kynurénová sa po liečbe signifikantne nelíšili od kontrolnej skupiny. Kyselina kynurénová bola signifikantne zvýšená počas liečby (p < 0,01) aj po nej (p < 0,05) oproti kontrolnej skupine.

Naše výsledky  ukazujú štatisticky významný rozdiel v koncentrácii vybraných kynurenínov v moči pacientov s depresiou oproti zdravým dobrovoľníkom. Liečba pacientov ω-3-mastnými kyselinami tento rozdiel minimalizovala a koncentrácie kynurenínov po liečbe boli porovnateľné so zdravými dobrovoľníkmi.

Poďakovanie: Táto práca bola vypracovaná vďaka podpore grantov: VEGA 1/0703/13 a APVV – 15 – 0063.
1Stone, T., Darlington, L., 2002, Nature Reviews Drug Discovery, 1, 609–620.
2Trebatická, J., Ďuračková, Z., 2015, Česká a Slovenská Psychiatrie, 111(5), 215–221.
3Fujigaki, H., Yamamoto, Y., Saito, K., 2017, Neuropharmacology, 112, 264-274.